Tå­rer for dra­eb­te be­tjen­te

Trods sorg ef­ter tors­da­gens mas­sed­rab på fem be­tjen­te i Dal­las var der fle­re sam­men­stød mel­lem po­li­ti og de­mon­stran­ter fre­dag

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy | sris@bt.dk Brø­let KURT LASSEN

Den 43-åri­ge po­li­ti­be­tjent Brent Thomp­son be­tal­te sam­men med fi­re kol­le­ger tors­dag den hø­je­ste pris for de racespaendinger mel­lem hvi­de og sor­te, der i øje­blik­ket ha­er­ger i USA. Det ske­te, da en el­lers fre­de­lig de­mon­stra­tion blev ramt af en serie skud fra en snig­skyt­te. Én for én buk­ke­de po­li­ti­be­tjen­te­ne sam­men. Fem blev dra­ebt og syv sår­et.

I går lod Brent Thomp­sons kol­le­ga Ke­a­ka Wal­la­ce så tå­rer­ne få frit løb ved et im­pro­vi­se­ret min­de­sted for de fem dødsof­re ved ho­ved­kvar­te­ret for Dal­las Po­li­ce. Man­den, der af­fy­re­de skud­de­ne, var den 25-åri­ge sor­te Af­g­ha­ni­stan-ve­te­ran Mi­cah Xavia Jo­hn­son. Han skal iføl­ge de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der ha­ve hand­let på egen hånd, og hans mål var at slå hvi­de po­li­ti­be­tjen­te ihjel.

Split­tet land

Det va­er­ste po­li­ti-mas­se­mord si­den 11. sep­tem­ber 2001 har dog ik­ke få­et da­em­pet ge­myt­ter­ne i det split­te­de land.

Fre­dag aften ame­ri­kansk tid rap­por­te­re­des der iføl­ge CNN om kon­fron­ta­tio­ner mel­lem po­li­ti og de­mon­stran­ter og sne­se­vis af an­hol­del­ser i for­skel­li­ge ame­ri­kan­ske by­er.

Det sker på trods af, at de sor­te ak­ti­vi­sters pro­test­be­va­e­gel­se ‘Bla­ck Li­ves Mat­ters’ har bedt si­ne til­ha­en­ge­re om at de­mon­stre­re fre­de­ligt og hen­stil­ler til, at vold ik­ke mod­sva­res af vold.

‘Vo­res krav er, at vol­den skal stop­pe, ik­ke at den skal eska­le­re,’ står der på ak­ti­vi­ster­nes hjem­mesi­de.

Men de se­ne­ste da­ge er det stik mod­sat­te sket.

Åb­ne­de ild på mo­tor­vej

Tors­dag - alt­så sam­me dag som mas­sed­ra­be­ne i Dal­las - dra­eb­te en så­kaldt bla­ck ar­my-ve­te­ran en kvin­de og sår­e­de tre an­dre, her­un­der en po­li­ti­be­tjent, da han åb­ne­de ild på en mo­tor­vej. An­gi­ve­ligt for­di han var util­freds med den ud­bred­te po­li­ti­vold mod sor­te.

Fre­dag var der yder­li­ge­re to sky­de­ri­er imod po­li­ti­be­tjen­te i Mis­souri og Ge­or­gia.

Men ik­ke kun po­li­ti­be­tjen­te er of­re. Tid­lig lør­dag blev en sort mand dra­ebt af po­li­ti­et i Hou­ston. Iføl­ge po­li­ti­et for­di han pe­ge­de på dem med en pi­stol.

Op­ta­get med mo­bil­ka­me­ra

Be­gi­ven­he­der­ne kom­mer oven­på en uge med to an­dre drab på sor­te be­gå­et af po­li­ti­et - sel­ve an­led­nin­gen til de­mon­stra­tio­ner­ne i Dal­las tors­dag.

Tirs­dag skød og dra­eb­te po­li­ti­et i Lou­i­si­a­na den sor­te Alt­on Stir­ling, og i Min­neso­ta blev den li­ge­le­des sor­te Philan­do Ca­sti­le dra­ebt af po­li­ti­et.

Beg­ge drab blev op­ta­get med mo­bil­ka­me­ra­er og er ble­vet flit­tigt delt på de so­ci­a­le me­di­er, hvil­ket har med­vir­ket til de vold­som­me re­ak­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.