AE­l­dre vil ger­ne ar­bej­de

BT - - DEBAT - Bjar­ne Ha­strup, adm. dir. i AE­l­dre Sa­gen

Dansk øko­no­mi er hold­bar, og der er der­for in­gen grund til at for­hø­je fol­ke­pen­sions­al­de­ren pga. den lang­sig­te­de øko­no­mi. Det er selv­føl­ge­lig godt, hvis øget be­ska­ef­ti­gel­se kan styr­ke øko­no­mi­en yder­li­ge­re. Men det kan ske på bed­re må­der end hovsa-be­slut­nin­ger om at ha­e­ve al-ders­gra­en­ser­ne for til­ba­ge­tra­ek­ning.

Til ef­ter­å­ret of­fent­lig­gør AE­l­dre Sa­gen sit frem­tids­stu­die, som vi­ser, at ar­bejds­gla­e­den er stor blandt de ae­l­dre ge­ne­ra­tio­ner. Iføl­ge frem­tids­stu­di­et øn­sker hver fjer­de løn­mod­ta­ger mel­lem 50 og 69 år at bli­ve ved med at ar­bej­de så la­en­ge som mu­ligt. Sam­ti­dig vil­le hver tred­je dan­sker mel­lem 50 og 89 år, der har truk­ket sig til­ba­ge, ger­ne va­e­re ble­vet la­en­ge­re.

Men AE­l­dre Sa­gens frem­tids­stu­die vi­ser og­så, at der er be­hov for nye til­tag, hvis vi skal ha­ve al­le med. Øn­sket om et langt ar­bejds­liv er der, men for man­ges ved­kom­men­de kan hel­bre­det sa­et­te gra­en­ser. Over halv­de­len af de per­so­ner, som trak sig til­ba­ge tid­li­ge­re, end de egent­lig øn­ske­de, stop­pe­de på grund af hel­bre­det. Vi skal der­for sik­re, at der er mu­lig­hed for en va­er­dig til­ba­ge­tra­ek­ning fra ar­bejds­mar­ke­det, når hel­bre­det svig­ter. Der­u­d­over skal vi ind­ret­te ar­bejds­mar­ke­det, så se­ni­o­rer har lyst til og mu­lig­hed for at fort­sa­et­te, ef­ter de har nå­et ef­ter­løns- og fol­ke­pen­sions­al­de­ren. Og en­de­lig skal vi ha­ve gjort op med for­dom­me­ne om se­ni­o­rer, som med­vir­ker til, at se­ni­o­rer ik­ke ind­kal­des til sam­ta­ler og an­sa­et­tes på li­ge fod med an­dre kva­li­fi­ce­re­de an­sø­ge­re.

FO­TO: ÓLAFUR STEINAR GESTSSON

Hver tred­je dan­sker mel­lem 50 og 89 år, der har truk­ket sig til­ba­ge, vil­le ger­ne va­e­re ble­vet la­en­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.