24 kom­men­ta­rer

LI­GE­SOM DANSK FOL­KE­PAR­TI

BT - - DEBAT - S. Mor­ten­sen Kom­men­tar på bt.dk/le­der

Det er som at hø­re og se Dansk Fol­ke­par­ti. De vil godt be­stem­me og va­e­re med i var­men, men de vil ik­ke ta­ge an­svar og va­e­re en del af re­ge­rin­gen. en me­re ae­r­lig po­li­ti­ker end de fle­ste, og det er nok det, der har gi­vet år­sag til un­dren. En ae­r­lig mand i po­li­tik er stort set li­ge så sja­el­dent som en en­hjør­ning. Spørgs­må­let var fak­tisk i lang tid, om de fand­tes, men vi har nu fun­det Ni­gel som be­vis på, at der er håb for­u­de, hvis vi får an­sta­en­di­ge men­ne­sker stemt ind de rig­ti­ge ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.