UK SKAL HELT UD AF EU

BT - - DEBAT - Flem­m­ing Jen­sen Kom­men­tar på bt.dk/le­der

Nem­lig! Dilem­ma­et er nu, at EU sta­dig­va­ek har brug for Stor­bri­tan­ni­en og de­res øko­no­mi. Der­for er EU nødt til at gi­ve dem sa­er­af­ta­ler. Sam­ti­dig vil det­te be­kra­ef­te an­dre med­lem­slan­de i, at der ik­ke er den sto­re ri­si­ko ved at mel­de sig ud – man får sig ba­re nog­le til­pas­se­de af­ta­ler. For at und­gå at sa­et­te gang i den lavi­ne, er EU nødt til at hol­de fast i, at kon­se­kven­sen af et nej for Stor­bri­tan­ni­en er helt ud uden al­ver­dens sa­er­af­ta­ler. EU kan der­for kun hå­be på, at Stor­bri­tan­ni­en for­try­der sin af­stem­ning og selv be­der om at bli­ve i EU al­li­ge­vel. EU er ik­ke per­fekt, men det er der. Der­for bør man gla­e­des over de go­de ting ved sy­ste­met og be­ka­em­pe de dår­li­ge sam­men uden at bli­ve tø­se­for­na­er­met og mel­de sig ud – isa­er når man ik­ke har en plan B for en ud­mel­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.