LI­GE­SOM JENS OT­TO KRAG

BT - - DEBAT - Tor­ben Jen­sen Kom­men­tar på bt.dk/le­der

Det er set før. Stats­mi­ni­ster Jens Ot­to Krag valg­te da­gen ef­ter val­get i ok­to­ber 1972 at tra­e­de til­ba­ge, ef­ter han hav­de nar­ret dan­sker­ne til at stem­me for op­ta­gel­se i fa­el­les­mar­ke­det, vel vi­den­de at Dan­mark re­elt var ble­vet med­lem af en over­na­tio­nal eu­ro­pa­ei­sk sam­men­slut­ning, og at det der­med var en­den på Dan­mark som selv­sta­en­dig stat, vel at ma­er­ke uden de var klar over, at det var det, de var ble­vet nar­ret ind i. Så po­li­ti­ke­re, der ik­ke øn­sker at ta­ge an­svar for ulyk­ker­ne, de be­vis­dt har skabt, er be­stemt ik­ke af ny da­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.