Hvad kan Kre­tas køk­ken?

Tu­sind­vis af dan­ske­re val­far­ter hver som­mer til Kreta og isa­er til hav­ne­by­en Cha­nia. Det har sat si­ne spor på den gam­le by, men Cha­nia har sta­dig si­ne små ga­stro­no­mi­ske per­ler

BT - - REJSER - Af Sø­ren Sor­gen­fri | rej­ser@bt.dk

BT gu­i­der til hav­ne­by­en Cha­ni­as bed­ste re­stau­ran­top­le­vel­ser.

Jeg har no­get med Kreta. Det er kom­bi­na­tio­nen af den tør­re var­me og det spe­ci­el­le lys, der fan­ger en sa­er­lig stem­ning, når so­len går ned i Mid­del­ha­vets ho­ri­sont. Den sto­re gra­e­ske ø har va­e­ret et fast be­søgs­sted, si­den jeg var barn. Og her 30 år se­ne­re kom­mer jeg der sta­dig­va­ek. Som re­gel en gang om året. Af og til to. Jeg har be­søgt det me­ste af øen, men isa­er Cha­nia-om­rå­det har jeg brugt man­ge go­de ti­mer om­kring.

At kal­de Cha­nia for en over­set per­le vil va­e­re som at kal­de Den Lil­le Havfrue for en vel­be­va­ret hem­me­lig­hed. Tu­sind­vis af dan­ske­re og man­ge an­dre na­tio­na­li­te­ter val­far­ter til hav­ne­by­en på den ve­st­li­ge del af øen og de ki­lo­me­ter­lan­ge stran­de na­er by­en. Cha­nia Luft­havn er i som­mer­sa­e­so­nen en my­re­tu­re af fly­af­gan­ge og an­kom­ster og bus­ser, der kø­rer turi­ster til og fra ho­tel­ler­ne.

Fra fla­ek­ker til turist­mag­ne­ter

Det er for­ment­lig det mest be­søg­te sted i Det Gra­e­ske Øhav, og det har na­tur­lig­vis haft kon­se­kven­ser. Mas­se­turis­men har sik­ret de lo­ka­le et vist øko­no­misk fun­da­ment og stå­sted midt i den øko­no­mi­ske kri­se, men den har og­så i åre­nes løb mas­se­ret Cha­nia og de na­er­lig­gen­de små kyst­by­er fra at va­e­re søv­ni­ge små fla­ek­ker til pul­se­ren­de turist­mag­ne­ter. Hvis du har be­søgt na­bo­by­en Pla­ta­ni­as før årtu­sind­skif­tet og be­sø­ger den igen i dag, vil du vi­de, hvad jeg me­ner. Fra at va­e­re et torv, et bus­stop­pe­sted og et par ho­tel­ler er by­en i dag fuld af strand­kio­sker med ba­de­dyr i al­ver­dens far­ver og enor­me ho­tel­kom­plek­ser. Hver kva­drat­me­ter er ud­nyt­tet i turi­stø­je­med.

Selv­føl­ge­lig ha­en­ger ud­bud og ef­ter­spørgsel sam­men, og i takt med at et af dan­sker­nes fo­re­truk­ne fe­ri­e­ste­der i Mid­del­ha­vet, Mall­orca, mi­ste­de lidt af sin magi i 90er­ne, vandt Kreta fod­fa­e­ste hos de sol- og fe­ri­e­hungren­de dan­ske­re. Og det har sat sit kom­merci­el­le pra­eg.

Pust ud i Pa­leo­chora

Cha­nia-om­rå­det kan va­e­re hek­tisk og tra­fi­ke­ret. Den sto­re turist­til­strøm­ning fyl­der og lar­mer. Vil man kom­bi­ne­re et selvar­ran­ge­ret op­hold med da­ge i Cha­nia med fred og ro, så er den lil­le ba­de­by Pa­leo­chora blot en ti­me til halvan­den va­ek i bil.

Cha­nia lig­ger på Kre­tas nord­kyst, og Pa­leo­chora lig­ger på syd­ky­sten, så det an­be­fa­les at le­je bil og kø­re tva­ers over øen over høj­de­ryg­gens små bjer­ge. En sce­nisk tur til en ma­le­risk, lil­le lands­by med fred og ro. Og med alt in­den for gå­af­stand. Om af­te­nen sa­et­tes der bor­de ud i de små ga­der, og by­en får sit eget stil­le og hyg­ge­li­ge liv.

Find frem til egns­ret­ter­ne

Den stør­ste for­an­dring er den, der er sket i re­stau­ran­ter­nes køk­ke­ner, hvor egns­ret­ter i dag en­ten er af­løst af sam­me ty­pe mad, som man fin­der over re­sten af klo­den, el­ler er ’til­pas­set’ ga­ester­nes smagsløg. Du har må­ske me­re end én gang be­stilt mus­a­ka, der lan­der på bor­det an­ret­tet i en ny­de­lig ler­kruk­ke med au­ten­tisk look? Den kø­ber re­stau­ra­ta­n­ter­ne fra de­tail­hand­len for ca. 1 eu­ro. Med kruk­ke vel at ma­er­ke. Va­erst er ud­vik­lin­gen ved Cha­ni­as hav­ne­pro­me­na­de, hvor tje­ner­ne ag­gres­sivt for­sø­ger at lok­ke ga­e­ster til med tre­ret­ter­s­me­nu-til­bud. Ty­pisk det sto­re la­es kød ’Mixed Grill’ med en lil­le grønt­sags­blan­ding fra frost­la­ge­ret som til­be­hør.

Jeg gi­der det ik­ke. Jeg går ef­ter de ty­pi­ske egns­ret­ter. De er sva­e­re at fin­de ef­ter­hån­den, men de er der, men som al­le an­dre hem­me­lig­he­der, så skal man le­de lidt ef­ter dem.

Kreta har i de se­ne­re år set en del eks­klu­si­ve re­stau­ran­ter sky­de op le­det af am­bi­tiø­se kok­ke. Dem ta­ger jeg ik­ke med i reg­ne­styk­ket her. Det handler om re­stau­ran­ter for et bud­get, hvor de fle­ste kan va­e­re med, og ho­ved­ret­ter kan fås for om­kring 100 kr. En sam­let reg­ning med for­ret og en ho­ved­ret for to per­so­ner vil ty­pisk lø­be op i 350 kr.

Hav­nen i Cha­nia er smuk op­le­vel­se, men skal du ha­ve god mad, skal du of­te sø­ge lidt va­ek fra den turi­ste­de hav­ne­front.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.