GU­I­DE TIL DE BED­STE MADSTEDER I CHA­NIA

BT - - REJSER - Af Sø­ren Sor­gen­fri | bt@bt.dk

GU­I­DE BT Rej­ser har sam­let en ra­ek­ke af de bed­ste madsteder i Kre­tas ’ho­ved­stad’ Cha­nia.

1 RE­STAU­RANT APOSTOLIS Hvor: Hav­nen i Cha­nia Pris: Ho­ved­ret­ter fra 100 kr.

Gå til hav­ne­pro­me­na­den og for­bi de gam­le skibsva­er­ter, og fort­sa­et langs ka­j­kan­ten et par hund­re­de me­ter. Der lig­ger Re­stau­rant Apostolis på et ga­de­hjør­ne. Den sy­ner ik­ke af al­ver­den, men er ef­ter min vur­de­ring den bed­ste fi­ske­re­stau­rant i by­ens hav­ne­om­rå­de. Er du i tvivl om me­nu­kor­tets mu­lig­he­der, så spørg om du må gå ud til da­mer­ne i køkkenet og se da­gens fangst. Det gra­e­ske køk­ken er ret sim­pelt. Det handler om at bru­ge to-tre go­de smags­gi­ve­re og el­lers la­de dem ta­le for sig selv. Prøv f.eks. en hel ha­va­bor­re el­ler hav­bars di­rek­te på gril­len ser­ve­ret med en sim­pel sa­lat og kraf­ti­ge sta­enk af lo­kal oli­veno­lie og ci­trons­aft. Må­ske med lidt ti­mi­an oven­på. El­ler en stor tal­ler­ken med de små, frit­te­re­de smelt-fisk med lidt ur­ter og salt. Jeg ken­der man­ge, der lø­ber skri­gen­de va­ek ved sy­net af en bla­eks­p­rut­te og ik­ke mindst ved tanken om at forta­e­re den. Den del af ha­vets frug­ter, som sp­rut­ter nu en­gang er, kan skra­em­me, og smelt har vi helt glemt at spi­se her til lands. Spring ud i det her – gra­e­ker­ne ved, hvor­dan sp­rut­ter­ne skal til­be­re­des.

2 RE­STAU­RANT FAKA Hvor: Hav­nen i Cha­nia Pris: Ho­ved­ret­ter fra 75 kr.

Li­ge ved si­den af de renove­re­de skibsva­erf­ter, der i dag bru­ges som ud­stil­lings­lo­ka­ler, lig­ger Faka. En lil­le per­le, der i åre­vis hav­de en min­dre p-plads som na­bo og lå på ru­ten for he­ste­vog­ne med turi­ster på sight­se­e­ing. Det gav et vist liv. Nu er p-plad­sen va­ek, og fre­den har sa­en­ket sig. Of­te spil­ler et lil­le li­ve­band. Det kre­ten­si­ske køk­ken er pra­e­get af bon­de- og hyr­de­køk­ke­net fra år­hund­re­des få­re­hold i bjer­ge­ne syd for Cha­nia og langs med øen. Der­for spil­ler lam en cen­tral rol­le, og en af egns­ret­ter­ne er lam­me­ta­er­te. Det er for tung en ret at ind­ta­ge, mens so­len er frem­me, men når mør­ket har sa­en­ket sig, så skal de­po­ter­ne fyl­des op. Faka har en frem­ra­gen­de, tra­di­tio­nel ta­er­te af slagsen på me­nu­kor­tet, og hø­rer man til dem, der va­er­ger sig for at spi­se lam, så er det et godt sted at ska­e­re for og prø­ve.

3 MARKEDSHALLEN Hvor: Cha­nia Pris: Ho­ved­ret­ter fra 75 kr.

Cha­ni­as mar­keds­hal er ik­ke en de­ci­de­ret hem­me­lig­hed. Det er en fast turi­stat­trak­tion, men de fa­er­re­ste spi­ser frokost un­der de sto­re jer­n­ta­ge. Hal­ler­ne ple­je­de at myl­dre af han­del med alt godt fra mar­ker­ne, ha­vet, de små me­je­ri­er og slag­ter­ne, men desva­er­re har en stor del af bo­der­ne gi­vet op som kuli­na­risk ba­stion, hejst den hvi­de dug og sa­el­ger nu ko­pi­va­rer til turist­strøm­men. Før var hal­ler­nes små re­stau­ran­ter fyldt op til frokost af taxa­chauf­fø­rer og hånd­va­er­ke­re, der var til frokost­pau­se, el­ler en­ke­ma­end uden for­stand på at la­ve mad selv. Der er en­kel­te bo­der til­ba­ge, og de hol­der tra­di­tio­ner­ne i ha­evd med ser­ve­rin­ger med små, but­te­de sp­rut­ter fyldt med fe­ta og fri­ske ur­ter, ka­nin, torsk, el­ler hvad kok­ken i det åb­ne og me­get til­ga­en­ge­li­ge køk­ken fin­der på. Prøv mad­bo­der­ne i hal­ler­ne, før det er for sent.

4 TAVERNA DOLOMA Hvor: Cha­nia Pris: Ho­ved­ret­ter fra 50 kr.

Man skal vi­de, at Doloma er va­erd at be­sø­ge, for at gå de­r­ind. Den lil­le taverna lig­ger på bag­si­den af det gam­le skibsva­erft, dri­ves ude­luk­ken­de af kvin­der og er gemt bag vin­ran­ker og en god del par­ke­re­de scoo­te­re og bi­ler. Først på af­te­nen er der øde, men når det er spi­se­tid for de lo­ka­le, så bli­ver bor­de­ne hur­tigt ind­ta­get. Det gra­e­ske køk­ken er ik­ke ae­ste­tisk som det ja­pan­ske el­ler be­røm­met som det fran­ske. Her er fo­kus på sim­pel­hed og fri­ske ret­ter kom­bi­ne­ret med sim­remad. Den gra­e­ske sa­lat forta­el­ler det he­le. To­ma­ter, agur­ker, sa­lat­løg og oli­ven til­sat oli­veno­lie og fe­ta er de ba­sisva­rer, man i år­hund­re­der har haft til rå­dig­hed na­er­mest året rundt. Doloma er et be­søg va­erd for den kre­ten­si­ske sim­remad mayi­r­ef­ta, som er en sam­let be­teg­nel­se for ret­ter, der har stå­et i ti­me­vis med for­skel­li­ge ud­ska­e­rin­ger, og to­ma­ter og ur­ter som fa­ste indslag.

5 HO­TEL MILIA Hvor: Kis­sa­mos-om­rå­det Pris: Ho­ved­ret­ter fra 60 kr.

Cha­nia-om­rå­det er lig med stran­de, så langt øjet ra­ek­ker. Men bjer­ge­nes ro er ik­ke langt va­ek. Blot en ti­mes kør­sel fra Cha­nia i Kis­sa­mo­s­om­rå­det lig­ger det øko­ven­li­ge ho­tel Milia. Gemt va­ek fra al­far­vej i de hvi­de bjer­ge og mel­lem oli­ven­tra­e­er­ne. Ho­tel­lets blot 15 va­e­rel­ser er op­rin­de­ligt bo­li­ger for de lo­ka­ler og gen­skabt med så au­ten­tisk et look som mu­ligt. Her er bør­ne­fa­mi­li­er, pen­sio­ni­ster og al­le mu­li­ge an­dre på ud­kig ef­ter en god ud­sigt og fred og ro. Ho­tel­lets køk­ken er ik­ke ba­re be­rømt på Kreta, men og­så glo­balt. Gam­le tra­di­tio­ner hånd­ha­e­ves, og der bru­ges kun lo­ka­le råva­rer med respekt for det kre­ten­si­ske køk­ken, som er blandt klo­dens sun­de­ste og mest vels­ma­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.