Portu­gal

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Rui Pa­tri­cio: 7

Ik­ke im­po­ne­ren­de i grup­pe­fa­sen, hvor han blandt an­det luk­ke­de tre mål ind mod Un­garn. Har si­den spil­let sig op og kan bli­ve helt i aften Cedric So­a­res: 4 Har god fart i støv­ler­ne men ik­ke tek­nik­ken til at va­e­re en re­el trus­sel of­fen­sivt. Or­di­na­er i de­fen­si­ven.

José Fon­te: 7

Har nap­pet plad­sen for­an ve­te­ra­nen Ri­car­do Car­val­ho og har sta­bi­li­se­ret de­fen­si­ven. Skal ram­me top­ni­veau­et for at stop­pe Gri­ez­mann.

Pepe: 12

En spil­ler, man el­sker at ha­de for si­ne te­a­tral­ske Hol­lywood-moves, men guld va­erd for en de­fen­siv. En af ver­dens bed­ste stop­pe­re.

Rap­haël Gu­er­reiro: 7

Net­op købt af Borus­sia Dort­mund og et ka­em­pe ta­lent på ven­stre ba­ck. 22 år og sta­dig me­get at la­e­re spe­ci­elt de­fen­sivt.

Jo­ao Ma­rio: 4

Har snup­pet plad­sen for­an far­ve­ri­ge Ri­car­do Qu­a­res­ma grun­det sin di­sci­plin og sto­re ar­bejds­ra­di­us. For uskarp of­fen­sivt, når chan­cer­ne op­står.

Re­na­to San­chez: 10

Må­ske Eu­ro­pas stør­ste te­e­na­ge­ta­lent li­ge nu. Købt af Bay­ern Mün­chen for 260 mil­li­o­ner kro­ner og en vig­tig kre­a­tiv kraft med et gif­tigt spark.

Da­ni­lo: 7

Stor og sta­erk og et vig­tigt an­ker på den de­fen­si­ve midt­ba­ne. Gør det mu­ligt for Re­na­to San­chez at fol­de sig ud. En drift­sik­ker mo­tor.

Adri­en Silva: 4

Ik­ke en ty­pisk kant og tra­ek­ker da og­så of­te ind mod mid­ten. En rig­tig ar­bejds­he­st, der al­drig har sco­ret på Alands­hol­det, men ska­ber plads til Na­ni og Ro­nal­do.

Na­ni: 10

Har va­e­ret en stor po­si­tiv over­ra­skel­se un­der slut­run­den med tre scor­in­ger og en as­sist. Spil­ler nor­malt på kan­ten, men har va­e­ret en ge­vinst cen­tralt.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do: 12

Stjer­nen over dem al­le. Uden at im­po­ne­re har han teg­net sig for tre mål og tre as­sist i Frank­rig. Det si­ger alt om hans klas­se.

Fer­nan­do San­tos (tra­e­ner): 10

Fik med hiv og sving sit hold med fra grup­pe­fa­sen, men har si­den løf­tet pra­e­sta­tio­ner­ne med tak­tisk snil­de. Har få­et styr på de­fen­si­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.