Frank­rig

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Hu­go Ll­o­ris: 12

En af ver­dens bed­ste må­l­ma­end, der til ful­de har le­vet op til for­vent­nin­ger­ne. Var en mur i se­mi­fi­na­len mod ty­sker­ne. Ba­cary Sag­na: 7 Le­ve­rer sta­bilt bå­de de­fen­sivt og of­fen­sivt. Har trods si­ne 33 år spe­e­den til at true po­rtu­gi­ser­nes ba­grum.

Lau­rent Kosci­el­ny: 10

Har ud­vik­let sig som Frank­rigs styr­mand i fra­va­e­ret af Rap­haël Va­ra­ne og Ma­ma­dou Sak­ho. Er vok­set med op­ga­ven un­der slut­run­den.

Samu­el Um­ti­ti: 7

Købt af FC Bar­ce­lo­na for små 190 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket si­ger alt om kva­li­te­ten. Dog sta­dig et re­la­tivt ube­skre­vet blad på den stør­ste sce­ne.

Pa­tri­ce Evra: 7

Stin­ker af ru­ti­ne ef­ter en lang og gl­or­va­er­dig kar­ri­e­re på bå­de klub- og lands­holds­plan. Al­tid på­li­de­lig og in­de­ha­ver af en skarp ven­stre­fod.

Blai­se Ma­tu­i­di: 7

Bund­so­lid og la­e­ner sig kraf­tigt op ad et 10-tal. En vig­tig mo­tor og op­ryd­der, der gør plads til Pog­bas of­fen­si­ve dyb­de­løb.

Paul Pog­ba: 10

Okay, han har ik­ke helt le­vet op til de enor­me for­vent­nin­ger un­der EM, men ta­len­tet er uomt­vi­ste­ligt. Kan sag­tens få en ho­ved­rol­le i aften.

Mous­sa Sis­so­ko: 4

Ser ud til at ha­ve skub­bet N’Go­lo Kanté ud på ba­en­ken som føl­ge af Des­champs’ sy­stem­skif­te. På pa­pi­ret Frank­rigs sva­ge led.

An­to­i­ne Gri­ez­mann: 12

Seks mål og to as­si­ster i seks kam­pe. Slut­run­dens helt sto­re åben­ba­ring og su­ve­ra­e­ne top­sco­rer. Den mest po­pu­la­e­re mand i Frank­rig li­ge nu.

Di­mi­tri Pay­et: 12

Åb­ne­de slut­run­den som lyn og tor­den og har si­den holdt et sta­bilt ni­veau. Al­tid be­va­e­ge­lig og al­tid far­lig, når han mod­ta­ger bol­den.

Oli­vi­er Giroud: 10

Gif­tig i bok­sen og dyg­tig til at la­eg­ge bol­de af til fremad­stormen­de Gri­ez­mann. En an­gri­ber som mod­stan­der­ne slår sig på.

Di­di­er Des­champs (tra­e­ner): 10

Har få­et hug for ik­ke at få det fran­ske spil til at fly­de, men fak­tum er en fi­na­le­plads, og vin­der Frank­rig, er han fol­ke­helt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.