Pen­ge­ne blev truk­ket – va­ren kom al­drig

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen | larh@bt.dk

’’ Bru­ger du dit kort, er du i al­le til­fa­el­de godt stil­let, uan­set om du hand­ler hos de dan­ske el­ler eu­ro­pa­ei­ske on­li­ne­fir­ma­er

Ef­ter­hån­den er det li­ge så al­min­de­ligt at kø­be va­rer på net­tet som at gå ned i en fy­sisk bu­tik.

Pri­ser­ne er of­te la­ve­re on­li­ne, men til gen­ga­eld er der fle­re fald­gru­ber for for­bru­ger­ne.

En un­der­sø­gel­se, som De­loit­te har fo­re­ta­get, vi­ser at op mod 300.000 dan­ske­re in­den for de sid­ste fem år har op­le­vet, at va­rer købt på net­tet al­drig er kom­met frem. I man­ge til­fa­el­de er der ta­le om svin­del, for­kla­rer cy­ber­eks­pert Kim Schlyter:

»Han­del på in­ter­net­tet er jo nemt og be­kvemt, men gør os og­så rig­tig sår­ba­re som for­bru­ge­re. Selv­føl­ge­lig er det vildt fru­stre­ren­de at be­ta­le for en va­re, som al­drig duk­ker op,« si­ger Kim Schlyter, der er eks­pert i it-sik­ker­hed hos De­loit­te.

Au­to­sto­len duk­ke­de al­drig op

En af de dan­ske­re, der har op­le­vet det, er 40-åri­ge Me­re­te Bad­ger fra Roskil­de.

Hun hav­de be­talt om­kring 1.500 kr. for en au­to­stol via den ty­ske net­bu­tik Ba­by­pa­ra­di­es.de, men selv om fir­ma­et hav­de sendt hen­de en or­dre­be­kra­ef­tel­se på e-mail, modt­og hun ik­ke sin va­re.

Pen­ge­ne var ble­vet truk­ket fra hen­des kon­to, så det var en fru­stre­ren­de si­tu­a­tion, forta­el­ler hun til BT:

»Jeg har hand­let på net­tet man­ge gan­ge uden pro­ble­mer. Der­for un­dre­de det mig, at pak­ken ik­ke kom frem. Det ma­er­ke­li­ge var, at der over­ho­ve­det ik­ke var no­gen re­spons. Jeg skrev og rin­ge­de til dem fle­re gan­ge, men de tog ik­ke te­le­fo­nen,« for­kla­rer Me­re­te Bad­ger.

Gjor­de ind­si­gel­se

Ef­ter fle­re ugers ven­te­tid og gen­tag­ne hen­ven­del­ser til net­bu­tik­ken, der ik­ke gav lyd fra sig, kon­tak­te­de hun sin bank.

Da hun hav­de be­talt med et in­ter­na­tio­nalt visa-kort, var det mu­ligt at få pen­ge­ne til­bage­ført, men det kra­e­ve­de, at hun do­ku­men­te­re­de sit køb samt si­ne ind­si­gel­ser over for sa­el­ger.

»Man skal vi­se, at man i før­ste om­gang har prø­vet at lø­se pro­ble­met sam­men med fir­ma­et. Jeg skrev til Jakob Ste­en­strup, juri­disk kon­su­lent i For­bru­ger­rå­det Ta­enk min bank, og så send­te de et link til en blan­ket, som jeg skul­le ud­fyl­de. Ef­ter nog­le da­ge så jeg, at be­lø­bet var kom­met til­ba­ge på min kon­to,« forta­el­ler Me­re­te Bad­ger.

Me­re­te Bad­ger vil frem­over ta­en­ke me­re over, hvem hun hand­ler med på net­tet:

»Jeg vil nok kun bru­ge bu­tik­ker, som jeg ken­der i for­vej­en. Der har man lidt me­re til­lid til, at de rent fak­tisk le­ve­rer va­ren.«

Brug kre­dit­kort

Pro­ble­met kan op­stå for de dan­ske­re, der ik­ke har an­vendt be­ta­lings­kort, for­kla­rer Jakob Ste­en­strup, der er juri­disk kon­su­lent i For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

»Bru­ger du dit kort, er du i al­le til­fa­el­de godt stil­let, uan­set om du hand­ler hos de dan­ske el­ler eu­ro­pa­ei­ske on­li­ne­fir­ma­er. Mod­ta­ger du ik­ke din va­re, vil du som ud­gangs­punkt kun­ne få pen­ge­ne til­ba­ge gen­nem din bank. Den mu­lig­hed har du ik­ke, hvis du for ek­sem­pel fo­re­ta­ger en pen­ge­over­før­sel via ban­ken,« si­ger Jakob Ste­en­strup iføl­ge For­bru­ger­rå­det Ta­enks ma­ga­sin.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra in­de­ha­ver­ne af Ba­by­pa­ra­di­es.de, der nu er luk­ket ned.

På for­bru­ge­ran­mel­del­ses-po­r­ta­len Trust­pi­lot kan det ses, at man­ge kun­der har op­le­vet pro­ble­mer med den på­ga­el­den­de virk­som­hed.

FO­TO: IDA GULDBAEK ARENTSEN

40-åri­ge Me­re­te Bad­ger be­tal­te for en au­to­stol på net­tet, men den kom al­drig frem. Så hun måt­te få sin bank til at til­bage­fø­re pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.