Po­li­ti­chef: Dal­las­snig­skyt­te plan­lag­de fle­re an­greb

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TI-DRAB Den for­mode­de ger­nings­mand bag dra­be­ne på fem po­li­ti­be­tjen­te i Dal­las i Te­xas, Mi­cah Jo­hn­son, plan­lag­de fle­re an­greb. Det forta­el­ler po­li­ti­che­fen i Dal­las, David Brown, søn­dag iføl­ge AFP. Jo­hn­son hav­de øvet sig i at de­to­ne­re bom­ber, og han plan­lag­de et stør­re an­greb, forta­el­ler Brown. Des­u­den for­sva­rer po­li­ti­che­fen, at po­li­ti­et brug­te en ro­bot med en på­mon­te­ret bom­be til at dra­e­be Mi­cah Jo­hn­son. Den for­mode­de ger­nings­mand hav­de forskan­set sig i en byg­ning.

Po­li­ti­che­fen ta­ger per­son­ligt an­sva­ret for at ha­ve god­kendt pla­nen med ro­bot­ten.

Han var over­be­vist om, at den for­mode­de ger­nings­mand vil­le for­sø­ge at ska­de po­li­ti­be­tjen­te, hvis der ik­ke blev hand­let.

»Jeg god­kend­te det, og jeg vil­le gø­re det igen, hvis jeg fik pra­e­sen­te­ret de sam­me om­sta­en­dig­he­der,« si­ger Brown søn­dag til CNN.

Ef­ter la­en­ge­re tids for­hand­lin­ger med Jo­hn­son sag­de Brown til si­ne be­tjen­te, at de skul­le ’bru­ge de­res fan­ta­si’ for at ud­ta­en­ke en stra­te­gi, der kun­ne uska­de­lig­gø­re Jo­hn­son.

»Han (Jo­hn­son, red.) syn­tes til at va­e­re i kon­trol og fast be­slut­tet på at ska­de an­dre po­li­ti­be­tjen­te,« si­ger Brown.

Po­li­ti­che­fen si­ger vi­de­re, at Jo­hn­son hå­ne­de po­li­ti­et og spurg­te dem, hvor man­ge be­tjen­te han hav­de dra­ebt, mens han tru­e­de med at slå fle­re ihjel.

»Hav­de vi ik­ke hand­let, er jeg sik­ker på, at han vil­le ha­ve ska­det fle­re po­li­ti­be­tjen­te,« si­ger Brown.

Po­li­ti­che­fen står ved sin be­slut­ning. Men han for­står og­så, hvor­for der bli­ver sat spørgs­måls­tegn ved val­get af me­to­de.

»Jeg for­står kri­ti­ker­ne. Men de var ik­ke til ste­de, og de­res liv var ik­ke på spil,«si­ger po­li­ti­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.