Så­dan skal tids­ma­ski­nen vir­ke

BT - - NYHEDER -

EN CIRKULAER VEJ Det er Ein­ste­ins 100 år gam­le te­o­ri om, at tid og rum kan på­vir­kes og aen­dre sig, der lig­ger til grund for pro­fes­sor Mal­letts vi­de­re ar­bej­de. »Ein­ste­ins te­o­ri var, at jo ta­et­te­re du kom­mer på et ’sort hul’, jo lang­som­me­re går ti­den. Så ved at stu­de­re ’sor­te hul­ler’ kun­ne jeg og­så for­ske i, hvor­dan man kan aen­dre på ti­den. I hen­hold til Ein­ste­ins te­o­ri kan ik­ke ale­ne stof ska­be tyng­de­kraft, men lys kan og­så. Så min tan­ke var, at hvis tyng­de­kraft kan på­vir­ke ti­den, så må lys og­så kun­ne det,« si­ger Mal­lett til The Te­le­graph. Par­tik­ler frem og til­ba­ge Iføl­ge hans egen te­o­ri er ti­den der­med ik­ke la­en­ge­re en li­ne­a­er, men en cirkulaer vej, der der­for kan be­va­e­ge sig i beg­ge ret­nin­ger. Og Mal­lets be­reg­nin­ger vi­ser iføl­ge ham selv, at en strå­le af lys, der be­va­e­ger sig i en cir­kel med me­get lav ha­stig­hed, kan sen­de par­tik­ler frem og til­ba­ge i ti­den.

Ud­fra den te­o­ri ar­bej­der han på en pro­to­ty­pe af sin tids­ma­ski­ne, hvor han ved hja­elp af cir­ku­le­ren­de la­ser­lys ef­ter­lig­ner den pro­ces, der vil­le fo­re­gå i et ’sort hul’.

»Jeg har ma­te­ma­tisk be­vist, at det kan fø­re til en vrid­ning af tid og rum,« si­ger han.

Ro­nald Mal­lett reg­ner ik­ke med selv rent fy­sisk at kun­ne rej­se til­ba­ge i ti­den. Men han tror på, at hans te­o­ri og tids­ma­ski­ne vil gø­re det mu­ligt at sen­de be­ske­der i form af neut­ro­ner til­ba­ge i ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.