Nej, det kra­e­ver over­skud at fin­de job

BT - - DEBAT -

HELLE CHRI­STI­AN­SEN

og be­kym­rin­ger i end­nu hø­je­re grad end nor­malt dre­jer sig om, hvor pen­ge til bo­lig, lys, var­me og mad skal kom­me fra, så gli­der al­le an­dre tan­ker og pla­ner na­tur­ligt i bag­grun­den – det bli­ver et spørgs­mål om over­le­vel­se. Det er kun gan­ske få, der ik­ke har et ar­bej­de, for­di de selv har valgt at le­ve på et me­get spartansk grund­lag. For de men­ne­sker, vi mø­der i Kir­kens Kors­ha­er, er det me­get me­re kom­plek­se

ting, der for­hin­drer folk i at kom­me i At tro, at

ar­bej­de. ba­re for­di man ta­ger pen­ge fra dem, så skal de nok kom­me i ar­bej­de, er en me­get for­sim­plet til­gang

HVIS ENS TAN­KER

lig­ger bag, at man ska­e­rer i ydel­ser­ne til de men­ne­sker, der be­fin­der sig uden for ar­bejds­mar­ke­det, for at få dem i job, er fjer­nt fra den vir­ke­lig­hed, de ar­bejds­lø­se le­ver i. Vi ser i Kir­kens Kors­ha­er man­ge, der ik­ke er i ar­bej­de på grund af psy­ki­ske og fy­si­ske li­del­ser, og at tro, at ba­re for­di man ta­ger pen­ge fra dem, så skal de nok kom­me i ar­bej­de, er en me­get for­sim­plet til­gang til en me­get kom­pleks pro­ble­ma­tik.

DEN TANKEGANG, DER

med at si­ge, at folk på kon­tant­hja­elp er en be­last­ning for sam­fun­det el­ler ik­ke er go­de fora­el­dre, for­di de ik­ke er i ar­bej­de. I ste­det skal vi an­er­ken­de al­le som en del af sam­fun­det og sa­et­te alt ind på at hja­el­pe dem vi­de­re. Nog­le af de her men­ne­sker har ik­ke råd til en com­pu­ter, og der­for kan de ik­ke føl­ge med i, om der er ud­dan­nel­ser el­ler job, som kan hja­el­pe dem vi­de­re.

VI SKAL STOP­PE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.