Ja, øko­no­mi er en ka­em­pe driv­kraft

BT - - DEBAT -

HANS AN­DER­SEN

en øko­no­misk gu­lerod ved at ta­ge et ar­bej­de, for øko­no­mi er med til at mo­ti­ve­re folk. Der er ik­ke ta­le om no­gen straf, men deri­mod at vi sik­rer, at det kan be­ta­le sig for folk at få et ar­bej­de. De sid­ste fi­re år er der kom­met 20 pct. fle­re kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, og den ud­vik­ling skal vi ha­ve vendt, for­di det er dyrt for sam­fun­det.

DER SKAL VA­E­RE

vig­tigt, at vi får folk i ar­bej­de, så de kan for­sør­ge de­res fa­mi­lie og bi­dra­ge til fa­el­les­ska­bet. Der­u­d­over er ar­bej­de en vig­tig va­er­di i vo­res sam­fund og for­ud­sa­et­nin­gen for, at vi kan ha­ve det vel­fa­erds­sam­fund, vi har i dag. He­le vo­res vel­fa­erds­sam­fund er byg­get op om­kring, at al­le i be­folk­nin­gen, der kan ar­bej­de, ar­bej­der. Det er me­get vig­tigt, hvis vi skal ha­ve råd til det ho­spi­talsva­e­sen, de sko­ler og den ae­l­dreple­je, vi har i dag.

DET ER ME­GET

i Dan­mark, der le­ver på et uri­me­ligt for­sør­gel­ses­grund­lag – og­så selv­om de ik­ke er i ar­bej­de, men på kon­tant­hja­elp. Et ae­g­te­par med tre børn på kon­tant­hja­elp har i dag 15.000 kro­ner til rå­dig­hed ef­ter skat og bo­li­g­ud­gift om må­ne­den. Det me­ner jeg godt, man kan le­ve af i en mid­ler­ti­digt pe­ri­o­de – for op­hol­det på kon­tant­hja­elp skal va­e­re mid­ler­ti­dig. Selv­føl­ge­lig kan det va­e­re hårdt for folk at va­e­re på kon­tant­hja­elp, men med den ret­te pri­o­ri­te­ring i hver­da­gen me­ner jeg godt, man kan le­ve af den.

DER ER IN­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.