Bør­ne­ha­ve: Vi er ik­ke ban­ge for kys

BT - - NYHEDER -

Det er vig­tigt for Bør­ne­hu­set Lupin­mar­ken at forta­el­le, hvad pa­e­da­go­ger­ne fo­re­ta­ger sig i de­res pro­fes­sio­nel­le samva­er med bør­ne­ne, og at in­sti­tu­tio­nen ik­ke er ban­ge for kys og kram, så la­en­ge det fo­re­går på det en­kel­te barns pra­e­mis­ser.

»Vi si­ger sim­pelt­hen til fora­el­dre­ne, at når man kom­mer her hos os, er det en del af pak­ken, at vi er rig­tig gla­de for hin­an­den, og at vi ik­ke er ban­ge for et kys,« si­ger Li­se Bech Madsen.

Lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner har for­skel­li­ge ret­nings­linjer for kys, og nog­le ste­der kys­ses der slet ik­ke, mens man an­dre ste­der skel­ner mel­lem for­skel­li­ge for­mer for kys, og ek­sem­pel­vis kan ha­ve et for­bud mod mund­kys, men ik­ke pan­de-, kin­dog hårkys.

»Jeg op­for­drer al­drig til at kys­se på mun­den, for det sy­nes jeg i bund og grund er en fa­mi­lie­ting. Men hvis bar­net kys­ser mig el­ler en pa­e­da­gog på mun­den, så ta­ger vi imod, for det er vig­tigt for os, at bør­ne­ne ik­ke op­le­ver, at et kys bli­ver iret­te­sat, så det fø­ler sig for­kert over sin må­de at vi­se be­gej­string på,« si­ger Li­se Bech Madsen. Pa­e­da­go­ger skal el­ske børn Hun sy­nes, at det er en ke­de­lig ten­dens, at der bli­ver ind­ført reg­ler for pa­e­da­go­gers om­sorg, og me­ner ik­ke, at for­bud er den rig­ti­ge må­de at fore­byg­ge seksu­el­le over­greb mod børn.

»Man er selv­føl­ge­lig nødt til at ta­ge sin fag­lig­hed i ed, når man kys­ser og kram­mer, men jeg me­ner om­vendt og­så, at vi fag­ligt ka­pi­tu­le­rer, når vi er nødt til at lov­gi­ve og re­gel­sa­et­te os ud af al­ting. Så mi­ster vi en vig­tig op­ma­er­k­som­hed på, at små men­ne­sker ud­vik­les og tri­ves bedst i na­e­re re­la­tio­ner,« si­ger hun.

Li­se Bech Madsen har tid­li­ge­re sagt, at »go­de pa­e­da­go­ger skal tur­de el­ske børn«, og det står hun ved, for i en fag­lig sam­men­ha­eng be­ty­der det na­er­va­er og vi­den om et barns triv­sel. Det er isa­er vig­tigt, for­di man­ge børn til­brin­ger fle­re af de­res våg­ne ti­mer med pa­e­da­go­ger end med de­res egen far og mor.

»Jeg ta­en­ker, at når vi har an­sva­ret for nog­le børn i op til 50 ti­mer om ugen, så skal bør­ne­ne og­så mø­de men­ne­sker, som tør stå ved, at vi har fø­lel­ser. På den må­de op­le­ver de, at vi stil­ler os til rå­dig­hed for dem i fra­va­e­ret af de­res fora­el­dre,« si­ger hun. Jeg ta­en­ker, at når vi har an­sva­ret for nog­le børn i op til 50 ti­mer om ugen, så skal bør­ne­ne og­så mø­de men­ne­sker, som tør stå ved, at vi har fø­lel­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.