Prins Carl Philip får nyt hjem

BT - - NYHEDER -

BYGGEROD til ver­den den 19. april, har tre­klø­ve­ret bo­et på Sjö­pavil­jon­gen ved Drot­t­ning­holms Slot ta­et på lil­le­prin­sens bedste­fora­el­dre, men nu er der iføl­ge Expres­sen en­de­lig ud­vik­ling i sa­gen. Drøm­me­hjem­met er klar I maj fik den lil­le fa­mi­lie en­de­lig be­sked om, at byg­ge­ri­et kun­ne gå i gang – 14 må­ne­der ef­ter de ind­send­te an­søg­nin­gen.

Men det er der en grund til, lød det fra Mats Ka­ger, der er chef for Stads­byg­g­nads­kon­to­ret, til lo­ka­la­vi­sen Mitt i Ös­ter­malm.

»Hu­set an­ses for at ha­ve høj kul­tur­hi­sto­risk va­er­di, og der­med be­gra­en­ses mu­lig­he­der­ne for at byg­ge om. Even­tu­el­le aen­drin­ger skal va­e­re skån­som­me og ik­ke for om­fat­ten­de,« for­kla­re­de han.

Det skul­le alt­så va­e­re gå­et i or­den nu, og til for­å­ret kan fa­mi­li­en ef­ter pla­nen ryk­ke ind i de nye ge­mak­ker, vi­ser do­ku­men­ter, som Expres­sen har få­et fat i.

»For­ven­tes at va­e­re fa­er­dig i marts 2017,« ly­der det i pa­pi­rer­ne.

Der­med kan lil­le­prin­sen alt­så fejre sin al­ler­før­ste fød­sels­dag i det hus, som hans mor har be­skre­vet som sit ’drøm­me­hjem’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.