Er du i fa­rezo­nen? !

BT - - NYHEDER -

For­til­fa­el­de i fa­mi­li­en Cir­ka 50 pct. af de yn­gre per­so­ner (un­der 35 år), der ram­mes af plud­se­lig uven­tet hjertedød, har haft en ar­ve­lig syg­dom. Na­er fa­mi­lie til dis­se per­so­ner bør der­for bli­ve un­der­søgt. Ri­si­ko­en sti­ger med al­de­ren Et nyt ame­ri­kansk stu­die har vist, at ri­si­ko­en for en plud­se­lig død sti­ger med al­de­ren. Det ha­en­ger bl.a. sam­men med, at de bag­ved­lig­gen­de hjer­te­syg­dom­me skal nå at ud­vik­le sig. Kvit smø­gen Ry­ge­stop nedsa­et­ter ri­si­ko­en for hjer­teog kredsløbs­syg­dom­me va­e­sent­ligt. Hvis du har haft en blod­prop i hjer­tet, vil et ry­ge­stop hal­ve­re din ri­si­ko for at få en ny blod­prop. Styr dit blod­suk­ker Di­a­be­ti­ke­re får let­te­re åre­forsna­evring pga. sving­nin­ger i blod­suk­ke­ret og et øget ko­leste­ro­log fedtind­hold i blo­det. Des­u­den kan der op­stå kar­syg­dom i de al­ler­fi­ne­ste gre­ne af pulsår­er­ne. Mo­tionér med må­de Plud­se­lig hjertedød ram­mer ik­ke fy­sisk ak­ti­ve per­so­ner of­te­re end ik­ke ak­ti­ve. Bå­de kon­kur­ren­ce- og mo­tions­sport­s­folk er bed­re be­skyt­tet, end folk i sam­me al­ders­grup­pe, der ik­ke dyr­ker mo­tion, Når nog­le al­li­ge­vel fal­der om midt i det sto­re løb, hand­ler det om, at krop­pen her pres­ses mak­si­malt, så en evt. hjer­te­syg­dom der­for først vi­ser sig un­der de ek­stre­me for­hold. Bli­ver du svim­mel el­ler util­pas, når du pres­ser krop­pen, bør du der­for få tjek­ket hjer­tet hos en la­e­ge. Stress af Stress på­vir­ker kredslø­bet gen­nem stresshor­moner­ne adre­na­lin og cor­ti­sol (bi­ny­re­bark­hor­mon), som bl.a. gi­ver høj puls, højt blod­tryk og øget fedtind­hold i blo­det. Smid over­flø­di­ge ki­lo Over­va­egt øger ri­si­ko­en for en hjer­te-kar-syg­dom. Sid­der de ek­stra ki­lo pri­ma­ert på ma­ven, er ri­si­ko­en stør­re, end hvis de sid­der på hof­ter­ne - sim­pelt­hen for­di fed­tet sid­der ta­et­te­re på hjer­tet. Kil­de: ’Li­fe­ti­me Risk for Sud­den Car­di­ac De­ath in the Com­mu­ni­ty’, Dansk Car­di­o­lo­gisk Sels­skab, Hjer­te­for­e­nin­gen m.fl. Fle­re ma­end end kvin­der Fle­re ma­end end kvin­der bli­ver ramt. Det mand­li­ge køns­hor­mon te­stoste­ron øger ri­si­ko­en for hjer­te-kar-syg­dom­me, mens de kvin­de­li­ge køns­hor­moner be­skyt­ter. Der­for bli­ver kvin­ders ri­si­ko hø­je­re, når de kom­mer i over­gangs­al­de­ren. Sa­enk blod­tryk­ket Et højt blod­tryk ses på bag­grund af det ame­ri­kan­ske stu­die som en af de vig­tig­ste ri­si­ko­fak­to­rer for plud­se­lig uven­tet hjertedød. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

Få må­lt dit ko­leste­rol Et for højt ind­hold af ko­leste­rol i blo­det er en af de stør­ste ri­si­ko­fak­to­rer for hjer­te-kar-syg­dom. Der­for er det vig­tigt at få må­lt dit ko­leste­rol­tal.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.