Ro­nal­dos EM

BT - - 10. JUNI - 10. JULI - SØ­REN HANGHØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

EN GRAEDENDE CRISTIANO Ronaldo. Først sid­den­de på gra­es­set med trø­sten­de hold­kam­me­ra­ter om­kring sig. Si­den bå­ret ud med ha­en­der­ne for an­sig­tet. Og til al­ler­sidst igen graedende i tri­umf. Bil­le­der­ne af den graedende po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne vil stå som et sym­bol for det EM, vi nu har vin­ket far­vel til. Pra­e­cis som fi­na­len på pas­sen­de vis ind­kaps­ler den tur­ne­ring, vi har va­e­ret vid­ner til.

Skå­ret over den bre­de kam blev EM al­drig de stør­ste spil­le­res sto­re sce­ne, og fi­na­len le­ve­de lidt for godt op til for man­ge kam­pe med for få mål og for lidt un­der­hold­ning. SÅ LE­VE­DE TURNERINGEN op til for­vent­nin­ger­ne? Nej, ik­ke helt, vel? De unik­ke kam­pe og øje­blik­ke, der har bra­en­de­ma­er­ket sig ind i pan­delap­pen, står ik­ke i kø, li­ge­som vi ik­ke har set man­ge af de stør­ste spil­le­re fol­de sig ud på det ni­veau, de me­strer, når de er al­ler­bedst.

Det blev ik­ke Zla­tan Ibra­him­ovic’ tur­ne­ring, det blev ik­ke Paul Pog­bas slut­run­de, og spil­le­ma­es­sigt blev det hel­ler ik­ke Cristiano Ro­nal­dos EM. Men det gjor­de det på an­den vis.

Vi har brugt mindst li­ge så me­get tid på at dis­ku­te­re an­tal­let af hold og en ska­ev tur­ne­rings­struk­tur, som vi har spen­de­ret på at snak­ke sto­re pra­e­sta­tio­ner og uforg­lem­me­li­ge mo­men­ter. Det teg­ner et ty­de­ligt bil­le­de af et EM, der ik­ke går over i hi­sto­ri­en som et af de bed­re. SPØR­GER DU I Reykjavik, Car­diff el­ler for den sags skyld Lis­sa­bon vil de va­e­re fl­in­tren­de li­geg­la­de. Og med god grund. På pas­sen­de manér var ’teg­ne­se­ri­e­hol­de­ne’ Island og Wa­les slut­run­dens to Aske­pot-hi­sto­ri­er, og sam­men med de po­rtu­gi­si­ske vin­de­re er det de to små na­tio­ner, der ta­ger mest med sig fra den se­ne­ste må­neds fod­bold­fest.

De fik ik­ke po­ka­len, men isla­en­din­ge­ne og wa­li­ser­ne fik no­get an­det og til­sva­ren­de va­er­di­fuldt med sig hjem. Na­tio­nal selv­til­lid, stolt­hed og eu­fori er po­si­ti­ve bøl­ger, som selv et mid­del­må­digt EM kan sa­et­te i gang, og det er sket igen den­ne gang.

Og tak for det. Mi­ni­put­ter­nes suc­ces har ry­stet po­sen lidt i top­pen af eu­ro­pa­ei­sk lands­holds­fod­bold og gi­vet slut­run­den et til­tra­engt kryd­de­ri, som den har le­vet godt af. HEL­DIG­VIS FIK VI fle­re kryd­de­ri­er til al­ler­sidst. Vi fik en po­rtu­gi­sisk eu­ro­pa­me­ster, som man­ge un­der­vejs har ry­stet på ho­ve­d­et af – men som har spil­let en us­a­ed­van­ligt in­tel­li­gent og di­sci­pli­ne­ret tur­ne­ring.

Det er ik­ke se­xe­de buzz-ord. Men det er bå­de ef­fek­tivt og im­po­ne­ren­de. Og Cristiano Ronaldo? Han fik vist nye si­der af sig selv. Først som co­ach for si­ne her­oisk ka­em­pen­de hold­kam­me­ra­ter. Si­den som an­fø­re­ren med EM-po­ka­len i ha­en­der­ne.

Su­per­stjer­nen op­le­ve­de en tur­ne­ring og en fi­na­le, hvor han op­le­ve­de bå­de him­mel og hel­ve­de. Men nu er han eu­ro­pa­me­ster. Jeg un­der ham det. I dén grad end­da. Han af­gjor­de ik­ke det he­le. Men al­li­ge­vel blev det til sidst Ro­nal­dos EM.

’’ Vi fik en po­rtu­gi­sisk eu­ro­pa­me­ster, som man­ge un­der­vejs har ry­stet på ho­ve­d­et af – men som har spil­let en us­a­ed­van­ligt in­tel­li­gent og di­sci­pli­ne­ret tur­ne­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.