EMs Awards­how

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

BED­STE FANS: Nor­dir­land

Island var et godt bud med en halv ø på plads på de for­skel­li­ge sta­dio­ner. Kro­a­tien var et ufat­te­ligt dår­ligt bud med ka­nonslag og øn­sket om at sa­bo­te­re eget hold. Men når et lands fans bli­ver stå­en­de me­re end en halv ti­me ef­ter et ne­der­lag for at syn­ge ’Will Grigg’s on fi­re’ på me­lo­di­en fra ’Fre­ed from Desi­re’, så vin­der man den­ne ka­te­go­ri. VAERSTE SYN: Jo­a­chim Löw

Det kun­ne ha­ve va­e­ret sy­net af de rus­si­ske og ukrain­ske fod­bold­spil­le­res ind­sats på ba­nen. Det kun­ne og­så ha­ve va­e­ret Tho­mas Mül­ler. El­ler Marc Wil­mots’ skjor­te. Men det bli­ver Jo­a­chim Löws små ri­tu­a­ler med at tjek­ke sin kro­p­slugt i al­le mu­li­ge og umu­li­ge kro­p­såb­nin­ger. DUMMESTE BE­SLUT­NING: Ozan Tu­fan

Du ken­der det godt selv. Du er kom­met ud af dø­ren med en lidt for lil­le t-shirt, og he­le af­te­nen går du og tra­ek­ker ned i den, for­di du godt ved, at den er for kort. Ozan Tu­fan hav­de glemt at få nok voks i sit hår, da han spil­le­de åb­nings­kamp for Tyr­ki­et mod Kro­a­tien. Så da Mod­ric lag­de an til at flug­te fø­rings­må­let ind, var han nødt til li­ge at sa­et­te sit hår. Det så ik­ke så smart ud. VAERSTE KVA­LI­TET: Schweiz’ trø­jer

Fi­re trø­jer blev re­vet i styk­ker, da Schweiz spil­le­de mod Frank­rig, og der skul­le ik­ke man­ge fran­ske fin­gre til, før den na­e­ste schweizer­trø­je lig­ne­de en lo­kal ost. Xher­dan Shaqi­ri var ri­me­lig klar i ma­e­let ef­ter kam­pen: ’Jeg hå­ber ik­ke, at Pu­ma pro­du­ce­rer kon­do­mer’, sag­de han. Og det gør de vist hel­dig­vis ik­ke. VAERSTE SITUATIONSFORNEMMELSE: Alek­s­an­dr Kokor­in og Pa­vel Ma­ma­ev

Rusland var et af de dår­lig­ste hold ved EM, og der er in­gen, der si­ger, at det nød­ven­dig­vis skal re­sul­te­re i en som­mer på va­e­rel­set med regn­drå­ber­ne trom­men­de på vin­du­et i Moskva. Men Kokor­in og Ma­ma­ev kun­ne al­li­ge­vel godt ha­ve truf­fet en mar­gi­nalt bed­re be­slut­ning end at ta­ge på Twi­ga Club i Mo­na­co og kø­be champag­ne for 1,8 mil­li­o­ner kro­ner. VAERSTE STRAFFESPARK: Gra­zi­a­no Pel­le

Si­mo­ne Za­za vil for al­tid bli­ve hu­sket for sit til­løb til det straffespark, han spar­ke­de mod må­nen i kvart­fi­na­len mod Tys­kland. Men der er na­ep­pe spar­ket dår­li­ge­re straffespark end hold­kam­me­ra­ten Gra­zi­a­no Pel­les i sam­me straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce. Dej­ligt ar­ro­gant sig­na­le­re­de an­gri­be­ren, at han vil­le spar­ke dybt i bol­den og la­ve en så­kaldt Pa­nenka. Det end­te ba­re med, at han stort set va­el­te­de over bol­den, som tril­le­de for­bi mål. mi­cd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.