De kan smadre trans­fer­re­kor­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den 20-åri­ge dan­ske lands­holds­spil­ler, som kan spil­le i for­sva­ret og på mid­ten, er ejet af Chel­sea, men ud­le­jet til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Her har han gjort det så over­be­vi­sen­de, at ty­sker­ne lu­rer på at hen­te ham per­ma­nent. Tid­li­ge­re på som­me­ren kun­ne det ty­ske me­die Bild be­ret­te, at ty­sker­ne over­ve­je­de et bud på små 150 mil­li­o­ner kro­ner. Var en helt af­gø­ren­de fak­tor i Lei­cesters sen­sa­tio­nel­le mester­skab-ssa­e­son, hvil­ket har få­et bej­ler­ne på spring. Se­ne­st var det Ever­ton, der iføl­ge en­gel­ske me­di­er var klar til at la­eg­ge om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner for ke­e­pe­ren, der dog ven­tes at un­der­skri­ve en for­la­en­gel­se med Lei­ce­ster. Som en af Pre­mi­er Le­agu­es helt sto­re midt-ba­ne­pro­fi­ler ser Chri­sti­an Erik­sens va­er­di ud til kun at gå en vej. Op. Er sta­dig i for­hand­lin­ger om en for­la­en­gel­se i Tot­ten­ham, som vil stra­ek­ke sig langt for at hol­de på lands­holds­stjer­nen. Og så kan Erik­sen nemt kom­me til at ko­ste på den an­den si­de af 200 mil­li­o­ner kro­ner. Man­den, der al­tid for­mår at slå igen­nem i de klub­ber, han hav­ner i. Hit­ter i tyr­ki­ske Fe­ner­ba­h­ce, men me­nes og­så at va­e­re et em­ne i sto­re Pre­mi­er Le­ague-klub­ber. Si­mon Kja­er kan dog na­ep­pe er­hver­ves for min­dre end det be­løb, Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg er hand­let for i Sout­hamp­ton.

Kas­per Sch­mei­chel

Chri­sti­an Erik­sen

An­dreas Chri­sten­sen

Si­mon Kja­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.