Tour de Fran­ce Uvejr over Co

BT - - TOUR DE FRANCE -

CON­TA­DOR I TOU­REN AL­BER­TO CON­TA­DOR HAR KØRT TOUR DE FRAN­CE NI GAN­GE. SÅ­DAN HAR HAN KLA­RET SIG: 2005: 2007: 2009: 2010: 2011: 2013: 2014: 2015: 2016: Jeg er ik­ke kom­met mig over mi­ne styrt, og jeg har va­e­ret syg i nat, og det er der­for, jeg traf be­slut­nin­gen hold til at vin­de Tou­ren,« si­ger Car­los Ar­ri­bas og fort­sa­et­ter:

»Da­gens (gårs­da­gens, red.) eta­pe var ba­re det sid­ste søm i ki­sten. Con­ta­dor kun­ne godt se, at han ik­ke vil­le va­e­re i stand til at kø­re med i top­pen af klas­se­men­tet, hvis han skul­le til at hen­te fem mi­nut­ter på en­kelt­star­ter­ne, Mont Ven­toux og i Al­per­ne. Jeg tror, han reg­ne­de sig frem til det der­u­de, og der­for stod han af.« Let­tet Tin­kov Selv om Con­ta­dor sad i tør­vejr i sport­s­di­rek­tør­bi­len – el­ler et an­det sted i Py­re­na­e­er­ne, langt va­ek fra cy­kel­lø­bet – må uvej­ret i An­dor­ra si­ges at va­e­re kom­met på et ret sym­bolsk tids­punkt for ’El Pi­sto­lero’. Spa­ni­e­rens se­ne­ste man­ge Tour-for­søg er rø­get sam­me vej som toiletvan­det. Li­ge i klo­ak­ken. Li­ge­som regn­van­det i må­l­om­rå­det.

For ba­re at na­ev­ne et en­kelt ek­sem­pel bra­ek­ke­de han i 2014 skin­ne­be­net i et vold­somt styrt. Con­ta­dor kør­te 77 ki­lo­me­ter i ti­men på en ned­kør­sel og kun­ne ha­ve va­e­ret død, som han selv for­kla­re­de i et in­ter­view se­ne­re på året, og da blev Tour­drøm­men og­så knust som knog­len.

31 1 1 – delt­og ik­ke i 2008, da hans hold, Asta­na, ik­ke blev in­vi­te­ret til Tour de Fran­ce som føl­ge af tid­li­ge­re do­pings­a­ger.

1 – blev se­ne­re fra­ta­get sej­ren på grund af en do­ping­dom.

5 – slet­tet på grund af do­ping­dom­men. 4 Ud­gik 5 Ud­gik

lavg@spor­ten.dk @Las­seV­ge ni­el@spor­ten.dk @MadsKNi­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.