Nta­dor

BT - - TOUR DE FRANCE -

Øde­lagt el­ler ej, så er Con­ta­dor ty­pen, der rej­ser sig. Igen og igen. Car­los Ar­ri­bas ken­der Con­ta­dor ret godt. Den er­far­ne jour­na­list har da­ek­ket og fulgt Con­ta­dor ta­et gen­nem he­le hans kar­ri­e­re. Ar­ri­bas er sik­ker på, at Con­ta­dor bli­ver end­nu sta­er­ke­re af mod­gan­gen.

»Han er en per­son med et stort hjer­te. He­le sit liv har han ka­em­pet for det, og han er den ryt­ter i fel­tet med den bed­ste (re­sul­tat­lis­te, red.). Han fort­sa­et­ter sin kar­ri­e­re, tror jeg, for­di han vur­de­rer, at han kan bli­ve li­ge så sta­erk, som han var for fem år si­den. Det aen­drer hans far­vel til Tou­ren ik­ke på,« si­ger Car­los Ar­ri­bas.

Det na­e­ste mål for Al­ber­to Con­ta­dor – for­u­den OL – bli­ver Vu­el­ta a Es­paña, som be­gyn­der 20. au­gust. Selv om Oleg Tin­kov na­tur­lig­vis ik­ke var glad for at se sin kap­ta­jn ud­gå, ser han det på en må­de og­så som en lil­le let­tel­se, at Con­ta­dor ik­ke la­en­ge­re er med i Tou­ren.

»Det har ik­ke va­e­ret nog­le let­te da­ge. Vo­res kap­ta­jn hav­de pro­ble­mer, og da Pe­ter Sa­gan og­så hav­de den gu­le trø­je, skul­le vi kon­cen­tre­re os om to ting: at for­sva­re trøj­en og pas­se på Con­ta­dor. På en el­ler an­den må­de er det der­for en let­tel­se. Og Con­ta­dor kan for­be­re­de sig på Vu­el­ta­en,« sag­de Tin­kov ef­ter eta­pen til et pres­se­op­bud, der na­tur­ligt nok var gan­ske stort.

Så­dan gik det til, at en af ti­der­nes bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter for­lod Tour de Fran­ce. For­hå­bent­lig for Con­ta­dor kom opkla­rin­gen i vej­ret en ti­me ef­ter, at Tom Du­moulin (Gi­antAlpe­cin) var kørt først over mål­stre­gen på gårs­da­gens eta­pe, som et var­sel om bed­re ti­der.

Og hvem ved, må­ske var det end­da et var­sel om en Tour de Fran­ce­sejr na­e­ste år?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.