Fe­sten, der druk­ne­de

BT - - TOUR DE FRANCE -

LYSESLUKKER Det lå be­stemt i Tour-kor­te­ne, at gårs­da­gens Py­re­na­e­er-eta­pe vil­le bli­ve en åben slag­ud­veks­ling mel­lem lø­bets fa­vo­rit­ter.

Men et uvejr af bi­bel­ske pro­por­tio­ner neut­ra­li­se­re­de me­re el­ler min­dre al an­grebs­lyst og vove­mod hos klas­se­ments­ryt­ter­ne. Og så kun­ne hol­land­ske Tom Du­moulin (Team Gi­ant) kø­re so­lo de sid­ste 20 ki­lo­me­ter og sik­re sig sej­ren i Arca­lis i An­dor­ra.

Dom­me­dags­hag­l­vej­ret på bjer­get var så in­tenst, at fle­re af Tou­rens ru­ti­ne­re­de repor­te­re kon­klu­de­re­de, at al­drig før i det le­gen­da­ri­ske løb var der fal­det så me­gen ned­bør på så kort tid. Der­for var det og­så så som så med snak­ke­ly­sten, da de driv­vå­de og gen­nem­ban­ke­de ryt­te­re tril­le­de i mål én ef­ter én.

Dan­ske Chri­stop­her Juul-Jen­sen (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge) var blandt de få, der hav­de over­skud til et par spørgs­mål Jeg var over­ra­sket over, at han (Con­ta­dor, red.) stod af. Han hav­de an­gre­bet 10 mi­nut­ter tid­li­ge­re. Men det er en skam, for han er en sta­erk ryt­ter og vil­le ha­ve bi­dra­get til et end­nu me­re spa­en­den­de løb

»Det var sgu hårdt. Men på de sid­ste par stig­nin­ger sad jeg i grup­pet­to­en, og det var re­la­tivt stil­le og ro­ligt. Så for mit ved­kom­men­de star­te­de hvi­le­da­gen al­le­re­de i bun­den af den al­ler­sid­ste stig­ning,« sag­de Chris Juul-Jen­sen, mens en af hol­dets soig­n­eurs fe­brilsk for­søg­te at pak­ke ham ind i en regnjak­ke.

»Men star­ten var skra­ek­ke­lig. Al­ber­to (Con­ta­dor, red.) an­greb og gav al­le os an­dre lyst til at stå af. Men så blev han hen­tet og stod så selv af. Han har slå­et sig for­fa­er­de­ligt. Man kan godt for­stå, hvis han har haft dår­li­ge ben. Det er for­stå­e­ligt nok, at han va­el­ger at ta­ge hjem,« lød det fra dan­ske­ren. For­bav­set Froo­me I den sam­le­de stil­ling er det fort­sat Sky-kap­ta­jn og re­ge­ren­de me­ster Chris Froo­me, der kan hol­de hvi­le­dag med den gu­le fø­rer­trø­je i kuf­fer­ten. Han var im­po­ne­ret over vej­r­g­u­der­ne.

»Vi be­gyn­der med at sid­de og li­de i 35 gra­ders var­me, og i det na­e­ste mi­nut hag­ler det. Vi måt­te kø­re med ho­ve­d­er­ne duk­ket for at und­gå at bli­ve ramt af de sto­re hag­lkug­ler. Og tem­pe­ra­tu­ren faldt lyn­hur­tigt med 10 gra­der.«

Bri­ten kun­ne for­bav­set kon­sta­te­re, at der nu er en kon­kur­rent min­dre at be­kym­re sig om.

»Jeg var over­ra­sket over, at han (Con­ta­dor, red.) stod af. Han hav­de an­gre­bet 10 mi­nut­ter tid­li­ge­re. Men det er en skam, for han er en sta­erk ryt­ter og vil­le ha­ve bi­dra­get til et end­nu me­re spa­en­den­de løb,« sag­de Froo­me og fort­sat­te:

»Det aen­drer må­ske ik­ke det sto­re på vo­res tak­tik, at Al­ber­to er stå­et af. Men nu slip­per vi selv­føl­ge­lig for at hen­te hans ud­brud 100 ki­lo­me­ter fra mål, som han har for va­ne at la­ve, og det gi­ver os da min­dre at be­kym­re os om.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.