2017-kø­re­re på Re­naults ra­dar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STOR­BRI­TAN­NI­ENS GRAND PRIX blev med Ke­vin Magnus­sens eg­ne ord ’en lang dag på kon­to­ret’. En uhel­dig stra­te­gi i Sil­ver­sto­nes om­skif­te­li­ge vejr be­tød, at dan­ske­ren he­le ef­ter­mid­da­gen cir­ku­le­re­de ba­gerst i fel­tet, in­den han kort før mål kør­te i pit med et gear­kas­se-pro­blem. Men som Re­nault-le­del­sen he­le ti­den har un­der­stre­get: Det hand­ler ik­ke så me­get om 2016 – man er i gang med en genop­byg­nings­fa­se, der skal gø­re tea­met til i stand til at ka­em­pe om VM om tre-fi­re år. Men hvem skal kø­re for tea­met i de kom­men­de år? Dét er det in­ter­es­san­te spørgs­mål net­op nu.

Ke­vin Magnus­sen si­ger det, og team­chef Fre­de­ric Vas­seur si­ger det: Der er end­nu ik­ke ta­get stil­ling til, hvem der skal kø­re for Re­nault i 2017. Men ’K-Mag’ un­der­stre­ge­de med en sta­erk we­e­kend i Sil­ver­sto­ne sit kan­di­da­tur, og han er ef­ter min me­ning det mest op­lag­te valg.

Men lad mig gen­nem­gå de kø­re­re, der net­op nu er på Re­naults ra­dar. KE­VIN MAGNUS­SEN: Får det op­ti­ma­le ud af Re­nault-ra­ce­ren – we­e­kend ef­ter we­e­kend. Dét bli­ver der lagt ma­er­ket til i team-le­del­sen, og han er det mest op­lag­te valg til den ene bil. Det ene­ste, der tra­ek­ker en smu­le ned, er en spi­ren­de overivrig­hed, der be­ty­der, han til ti­der over­kø­rer bi­len og ta­ger chan­cer. Men fo­re­lø­big op­fat­tes Magnus­sen ivrig­hed kun po­si­tivt – for­di den un­der­stre­ger, hvor sul­ten han er. JO­LY­ON PAL­MER: Er ef­ter et skuf­fen­de for­år ved at na­er­me sig Magnus­sens om­gang­sti­der. Men in­gen for­ven­ter, at han bli­ver hur­ti­ge­re, og sam­ti­dig har han ik­ke dan­ske­rens tek­ni­ske ind­sigt. Det vil va­e­re en over­ra­skel­se, hvis Pal­mer kø­rer Re­nault i 2017. ESTEBAN OCON: Det har va­e­ret an­ty­det, at Re­nault al­le­re­de har købt den un­ge fransk­mand fri af hans Mer­ce­des-kon­trakt. Nu vi­ser det sig, at det ik­ke er til­fa­el­det: Ocon te­ster i mor­gen og ons­dag for Mer­ce­des på Sil­ver­sto­ne. Hvis han vi­ser sig rig­tig hur­tig, tror jeg, Mer­ce­des be­hol­der ham – med det eks­plo­si­ve for­hold mel­lem Ha­milt­on og Ros­berg kan der med kort var­sel bli­ve brug for en stand-in. Men sam­ti­dig er Ocon po­pu­la­er hos Re­nault, der lod ham kø­re Magnus­sens bil i FP1-tra­e­nin­gen fre­dag. Ocon og Magnus­sen har al­le­re­de op­byg­get et godt og til­lids­fuldt for­hold, og et 2017 li­ne-up med de to vil va­e­re frem­tids­sik­ret – men sam­ti­dig uer­fa­rent. SERGEY SIROTKIN: Rus­se­ren, der er of­fi­ci­el Re­nault-test­kø­rer, over­tog Magnus­sens bil ved FP1-tra­e­nin­gen op til sit lo­ka­le grand­prix i So­tji. Han te­ster og­så for tea­met på Sil­ver­sto­ne i den­ne uge, men er na­ep­pe en re­el kan­di­dat til et 2017-sa­e­de. Hans GP2-sa­e­son for top­tea­met ART har ik­ke va­e­ret im­po­ne­ren­de. NICOLAS LATIFI: Ca­na­di­e­ren er og­så Re­nault-test­kø­rer og får en FP1-tra­e­ning se­ne­re på sa­e­so­nen. Men der er in­tet, der an­ty­der, at han er kan­di­dat til et 2017-sa­e­de. SERGIO PÉREZ: Ser ud til at bli­ve end­nu en sa­e­son hos For­ce In­dia – i tå­l­mo­dig ven­ten på, at Ki­mi Räik­kö­nen røm­mer sit Fer­ra­ri-sa­e­de. Men hvis Re­nault vir­ke­lig vil ha­ve ham – og Pérez op­gi­ver Fer­ra­ri-drøm­men – har For­ce In­dia ik­ke råd til at af­slå en ’god han­del’. STOFFEL VANDOORNE: Det bel­gi­ske stor­ta­lent vil pas­se per­fekt ind i Re­naults pla­ner, og team­chef Vas­seur er vild med ham – men McLa­ren vil na­ep­pe slip­pe ham. CAR­LOS SAINZ JR: Ser ud til at bli­ve hos Toro Ros­so. Men han kan li­ge­som Pérez ’hand­les’. Ik­ke for­di Toro Ros­so mang­ler pen­ge – men som led i den mo­tor-af­ta­le, der tra­e­der i kraft mel­lem tea­met og Re­nault i 2017. FE­LIPE MASSA: Wil­li­ams-ve­te­ra­nen har selv an­ty­det, at Re­nault kun­ne va­e­re en mu­lig­hed for 2017. Men han vil helst bli­ve hos Wil­li­ams – og han er for gam­mel til at op­fyl­de Re­naults øn­ske om et frem­tids­sik­ret li­neup. FE­LIPE NASR: Har an­gi­ve­ligt et be­ty­de­ligt bud­get med fra Ban­co do Bra­sil og er ’lands­mand’ med Re­nault-top­chef Car­los Ghosn. Ef­ter min me­ning er han i dag ik­ke i klas­se med Magnus­sen, men an­dre pe­ger på, at han slog dan­ske­ren i det bri­ti­ske For­mel 3-mester­skab 2011. Nasr kan bli­ve en out­si­der til et Re­nault-sa­e­de 2017 – men kun hvis Magnus­sen skuf­fer i de kom­men­de må­ne­der. PE­TER NYGAARD, BTs FOR­MEL 1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.