Den hol­der ik­ke, Qvortrup

Hen­rik Qvortrup var ik­ke be­kendt med, at ’tys-tys-kil­den’, der le­ve­re­de op­lys­nin­ger om kend­te og kon­ge­li­ge til Se og Hør, gjor­de no­get ulov­ligt for at skaf­fe in­for­ma­tio­ner­ne. Men det for­svar hol­der ik­ke nød­ven­dig­vis i ret­ten, me­ner pro­fes­sor

BT - - NYHEDER - Julie Kragh | jukr@bt.dk Uf­fe Od­de Jør­gen­sen | ufjo@bt.dk

I sid­ste uge kom det frem, at i alt ot­te per­so­ner er til­talt i Se og Hør-sa­gen, der er ble­vet kaldt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste me­di­eskan­da­le. De er til­talt for be­stik­kel­se, ha­e­le­ri med per­son­li­ge op­lys­nin­ger samt ha­ck­ing.

Selv fast­hol­der uge­bla­dets tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup, at han ik­ke har gjort no­get juri­disk for­kert. Det for­kla­re­de han i går i sit nye pro­gram ’Q&A’ på Ra­dio24­syv i et in­ter­view med med­va­er­ten Mik­kel An­der­s­son.

Han for­tal­te, at han kom i kon­takt med man­den, der se­ne­re blev kendt som tys-tys-kil­den, i 2008, da den­ne hen­vend­te sig med nog­le in­ter­es­san­te in­for­ma­tio­ner om prin­ses­se Ma­rie og prins Jo­a­chims bryl­lups­rej­se.

Kil­den, der var an­sat af IBM, for­kla­re­de iføl­ge Qvortrup, at han fra tid til an­den ’faldt over’ kend­tes og kon­ge­li­ges kre­dit­kor­top­lys­nin­ger på sit ar­bej­de.

»Det sprin­gen­de punkt – og­så juri­disk: Er det op­lys­nin­ger, han har ad­gang til, el­ler op­lys­nin­ger, han skal ka­em­pe sig vej til? Jeg me­ner at ha­ve få­et at vi­de, at det er op­lys­nin­ger, han har ad­gang til, som han fal­der over,« lød det fra Qvortrup.

Han er­kend­te, at han vid­ste, at kil­den na­ep­pe stod til at bli­ve må­ne­dens me­d­ar­bej­der, men fast­holdt, at han ik­ke vid­ste, at tys-tys-kil­dens me­to­der var ulov­li­ge.

»Vid­ste jeg, at han gjor­de no­get, han ik­ke måt­te, for sin ar­bejds­gi­ver? Ja, det kan du sto­le på. Vid­ste jeg, at han gjor­de no­get, der var straf­fe­ret­ligt for­kert? Nej,« un­der­stre­ge­de han i pro­gram­met. Kan stil­les til an­svar Jørn Vester­gaard, der er pro­fes­sor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, me­ner ik­ke, at Qvortrups mang­len­de vi­den nød­ven­dig­vis vil gø­re, at han ik­ke bli­ver dømt.

»Det vil va­e­re til­stra­ek­ke­ligt, hvis den an­kla­ge­de har an­set det som over­ve­jen­de sand­syn­ligt, at den var gal. Og i prin­cip­pet vil der til og med kun­ne straf­fes, hvis til­tal­te holdt sig i for­sa­et­lig uvi­den­hed, f.eks. ved at an­se det som en mu­lig­hed, at med­del­el­ses­hem­me­lig­he­den blev kra­en­ket, men tog det med i kø­bet, alt­så var li­geg­lad,« for­kla­rer han i en mail til BT og til­fø­jer, at den for­sa­ets­form er gang­bar ved dan­ske dom­sto­le.

»Det af­gø­ren­de er i øv­rigt ik­ke, om de til­tal­te selv men­te, at det, de fo­re­tog sig, var lov­ligt, for den slags rets­li­ge vild­fa­rel­ser fri­ta­ger ik­ke for an­svar, hvis de på en af de na­evn­te må­der var på det re­ne med, hvad der fak­tisk fo­re­gik,« til­fø­jer han.

Den tid­li­ge­re Se og Hør-jour­na­list Kas­per Kop­ping, der og­så er til­talt i sa­gen, er iføl­ge Mik­kel An­der­sen ik­ke i tvivl om, hvor op­lys­nin­ger­ne stam­mer fra. Og­så den tid­li­ge­re Se og Hør-jour­na­list Ken B Ras­mus­sen, der fik sa­gen til at rul­le med nøg­lero­ma­nen ’Li­vet, det for­ban­de­de’ fra 2014, har he­le ti­den ha­ev­det, at hans tid­li­ge­re che­fre­dak­tør var fuldt ud vi­den­de om, at op­lys­nin­ger­ne var ind­hen­tet ulov­ligt.

BT har va­e­ret i kon­takt med Hen­rik Qvortrup, der ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sa­gen. Sa­gen er sat til at be­gyn­de den 9. sep­tem­ber i Ret­ten i Glo­strup. Der er af­sat 20 rets­da­ge, og der for­ven­tes dom til novem­ber.

’’ Vid­ste jeg, at han gjor­de no­get, han ik­ke måt­te, for sin ar­bejds­gi­ver? Ja, det kan du sto­le på. Vid­ste jeg, at han gjor­de no­get, der var straf­fe­ret­ligt for­kert? Nej Hen­rik Qvortrup

FO­TO: CLAUS BECH

Hen­rik Qvortrup fast­hol­der, at han ik­ke vid­ste, at der fo­re­gik no­get straf­fe­ret­ligt for­kert ved Se og Hørs brug af tys-tys-kil­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.