Cliff Ri­chard sagsø­ger BBC ef­ter ransag­ning

BT - - NYHEDER -

Den 75-åri­ge Sir Cliff Ri­chard vil sagsø­ge BBC og det bri­ti­ske po­li­ti, for­di en ransag­ning af hans hjem blev trans­mit­te­ret på tv.

Til­ba­ge i au­gust 2014 blev san­ge­rens hjem ransa­get i for­bin­del­se med en sag om se­x­mis­brug. Cliff Ri­chard selv var på fe­rie.

Ransag­nin­gen blev fil­met af tv-sta­tio­nen BBC, der hav­de få­et et var­sel. Det før­te til kri­tik, hvor par­la­men­ta­ri­ke­re be­skrev sam­ar­bej­det mel­lem po­li­ti­et og BBC som ’udu­e­ligt’ og skyld i ’uop­ret­te­lig ska­de’ for san­ge­rens om­døm­me.

For en må­ned si­den be­slut­te­de ret­ten ik­ke at rej­se sig­tel­se mod san­ge­ren på grund af mang­len­de be­vi­ser, og Cliff Ri­chard selv si­ger i en ud­ta­lel­se, at hans liv og ry har lidt ska­de ef­ter sa­gen mod ham.

Ubo­de­lig ska­de på hans ry

»Mit liv blev vendt op og ned, og mit ry over he­le ver­den har lidt ubo­de­lig ska­de. Jeg øn­sker ik­ke, at det sam­me sker for an­dre, om de er of­fent­li­ge per­so­ner el­ler ej,« si­ger han.

I ud­ta­lel­sen kom­mer han og­så ind på ransag­nin­gen, der blev fil­met, og hvor han blev na­evnt med navn, selv om han ik­ke var sig­tet i sa­gen.

»Jeg me­ner, at pri­vat­li­vet bør respek­te­res, og at po­li­tiets ret­nings­linjer er her for at bli­ve ef­ter­fulgt. Det be­ty­der, at med und­ta­gel­se af ex­cep­tio­nel­le til­fa­el­de skal folk al­drig na­ev­nes med navn, in­den de er sig­tet. Som al­le har ac­cep­te­ret, var der ik­ke så­dan­ne ’sa­er­li­ge om­sta­en­dig­he­der’ i min sag,« si­ger han.

Til­ba­ge i 2014 blev BBC tip­pet om ransag­nin­gen i Cliff Ri­chards hjem og fil­me­de fra en he­li­kop­ter, da po­li­ti­et tra­eng­te ind i san­ge­rens hjem.

BBC har se­ne­re und­skyldt over for san­ge­ren, men har og­så stå­et ved de­res be­slut­ning om at rap­por­te­re om ransag­nin­gen.

FO­TO: JUSTIN TALLIS

Cliff Ri­chard vil sagsø­ge BBC, for­di tv-sta­tio­nen fil­me­de en ransag­ning af hans hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.