FEM GO­DE RÅD: Sik­ker nethandel

BT - - NYHEDER -

1 Se ef­ter e-ma­er­ket

Når du hand­ler på en e-ma­er­ket webs­hop, er du sik­ker på, at den le­ver op til dansk lov og kon­trol­le­res af e-ma­er­kets juri­ster. De hja­el­per og­så, hvis du op­le­ver pro­ble­mer med dit køb.

2 Be­tal al­tid med kort

Bru­ger du be­ta­lings- el­ler kre­dit­kort, er du be­skyt­tet af Ind­si­gel­ses­ord­nin­gen, hvis va­ren al­drig duk­ker op, el­ler hvis sa­el­ger ha­e­ver for me­get på din kon­to.

3 Un­der­søg sa­el­ger

Lav en hur­tig goog­le­søg­ning på den webs­hop, du over­ve­jer at hand­le med. Kig og­så ef­ter op­lys­nin­ger om in­de­ha­ve­ren, adres­sen på webs­hop­pen, e-mail-adres­se osv. 4 La­es salgs- og le­ve­rings­be­tin­gel­ser Du bør al­tid vi­de, hvad du si­ger ja til, når du god­ken­der en han­del. Der­for er det en god idé at la­e­se salgs- og le­ve­rings­be­tin­gel­ser­ne, in­den du kø­ber.

5 Gem al­tid kvit­te­rin­gen

Kvit­te­rin­gen er dit be­vis for, at du har fo­re­ta­get et køb. Tjek al­tid, om be­lø­bet på kvit­te­rin­gen pas­ser med det, der er ha­e­vet fra din kon­to. Kil­de: E-han­dels­fon­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.