HOROSKOP

BT - - BIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN

20.03 ud­for­drin­ger -19.04 til Der dig er i dag, lagt De­top til er fle­re­en god idé at Du si­ge­er i ditja, frem­for ro­man­ti­ske­at hol­de hjør­ne. dig selv til­ba­ge. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de:** **** ** **** Øko­no­mi:** ****

TYREN

20.04 -20.05 Der er al mu­lig grund til gla­e­de og op­ti­mis­me. Du har go­de kort på hån­den i for­hold til af­ta­ler, sam­ta­ler, kon­trak­ter og al an­den kom­mu­ni­ka­tion. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:******

TVILLINGERNE

21.05 -20.06 Der er man­ge ,som ger­ne vil hja­el­pe dig. Spørgs­må­let er må­ske sna­re­re, om du er klar til at mod­ta­ge hja­elp fra an­dre. Du vil nem­lig helst selv. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

KREBSEN

21.06 -21.07 Uan­set hvad som sker om­kring dig i dag, så står du fast. Og det er net­op det, som er din styr­ke og dit ken­de­tegn, og det som gør dig til den, du er. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:******

LØVEN

22.07 -22.08 Jo me­re du gi­ver dig selv lov til at spra­en­ge nog­le ru­ti­ner og va­ner, des bed­re vil du ha­ve det. Du ma­er­ker en kedsom­hed, som du ger­ne vil bry­de. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:* ***** Øko­no­mi:** ****

JOMFRUEN

23.08 -22.09 Det er ik­ke for­di, der ik­ke er go­de mu­lig­he­der i luf­ten. Det hand­ler nok me­re om, hvor­vidt du er klar til at mod­ta­ge det, som vi­ser sig for dig. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:** ****

VAEGTEN

23.09 -22.10 Der er en del uro om­kring dig i dag. Dog ik­ke me­re end du kan kla­re di­ne plig­ter. I af­ten­ti­mer­ne får du en me­get be­ha­ge­lig over­ra­skel­se. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:** ****

SKORPIONEN

23.10 -21.11 Du har de bedst ta­en­ke­li­ge vil­kår til at fuld­fø­re nog­le op­ga­ver, som kan gi­ve dig et skub vi­de­re i dit ar­bejds­liv. Du er i dit ro­man­ti­ske hjør­ne. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de:* ***** Øko­no­mi:* *****

SKYTTEN

22.11 -20.12 Som den stol­te Skyt­te du er, så skal der som re­gel me­get til, før du fø­ler dig ramt el­ler svig­tet. Men i dag er du sa­er­de­les føl­som og sår­bar. Ka­er­lig­hed:* ***** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:** ****

STENBUKKEN

21.12 -19.01 En ting er, at du selv er god til at kra­e­ve en hel del af dig selv. Men når an­dre gør det, så ta­ger du det bå­de per­son­ligt og over­skri­den­de. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:** ****

VANDMANDEN

20.01 -18.02 Det er ik­ke sik­kert, at di­ne om­gi­vel­ser er af sam­me op­fat­tel­se som du. Lad det ik­ke va­e­re en brem­se­klods, men et ven­ligst skub fremad for dig. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

FISKENE

19.02 -19.03 Det er vig­tigt, at du i dag hver­ken fø­ler dig svig­tet af di­ne om­gi­vel­ser el­ler af dig selv. Det er bedst at ta­ge da­gen, som den kom­mer. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:** ****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.