Hjem­me­rø­ve­ri i møla­edt fi­na­le

Der skul­le for­la­en­get spil­le­tid til, før Éder score­de til 1-0, og Portu­gal stjal EM-gul­det fra Frank­rigs hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ter i en fi­na­le pra­e­get af møl

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Nog­le fi­na­ler går over i hi­sto­ri­en for spil­let på ba­nen el­ler et be­stemt mål. Spa­ni­ens 4-0-sejr over Ita­li­en i 2012, David Treze­gu­ets Gol­den Go­al mod Ita­li­en i 2000 og Jo­hn ’Faxe’ Jen­sens ’ram­mer den i rø­ven’-mål mod Tys­kland i 1992. EM-fi­na­len 2016 vil bli­ve hu­sket for Cristiano Ro­nal­dos tå­rer og den sva­erm af møl, som ly­sen­de sta­dion­lam­per nat­ten over hav­de in­vi­te­ret in­den for til en ho­ved­rol­le i Pa­ris. Sym­bolsk nok var det en spil­le­ma­es­sig møla­edt af­fa­e­re mel­lem va­ert­s­na­tio­nen Frank­rig og un­der­tip­pe­de Portu­gal, der end­te 0-0 ef­ter or­di­na­er spil­le­tid.

Men 11 mi­nut­ter før straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen slog Portu­gals an­gri­ber Éder til. Med et spark fra lang di­stan­ce stjal han og Portu­gal EM-gul­det for snu­den af de fran­ske fa­vo­rit­ter på hjem­me­ba­nen. Og gjor­de Ro­nal­dos tå­rer til gla­e­de­stå­rer.

Da først den fran­ske DJ David Gu­et­ta hav­de bla­est en lil­le pro­cent­del af mølsva­er­men ud af Sta­de de Fran­ce med sit ba­s­pum­pen­de EM-te­ma, var det Frank­rig, der for­søg­te det sam­me med Portu­gal. De før­ste 10 mi­nut­ter var ét stort pres mod det po­rtu­gi­si­ske mål, og top­sco­rer Griezmann fik na­tur­ligt nok de to stør­ste chan­cer.

Man­den med de seks EM­mål in­den fi­na­len spar­ke­de først ska­evt til en bold, og ef­ter 10 mi­nut­ter kun­ne han ha­ve sco­ret et af EMs flot­te­ste mål. Dimitri Payet lag­de et per­fekt ind­la­eg, og lil­le Griezmann fik med ho­ve­d­et di­ri­ge­ret bol­den mod mål, men en fly­ven­de Rui Pa­tri­cio stod i vej­en for det mål.

Før­ste halv­legs stør­ste dra­ma hand­le­de ba­re ik­ke om mål el­ler chan­cer. Det hand­le­de om Cristiano Ronaldo. Ramt hårdt af Dimitri Payet gik den po­rtu­gi­si­ske ver­dens­stjer­ne i jor­den med kna­e­pro­ble­mer. Med vå­de øj­ne, et møl i pan­den og sid­den­de på gra­es­set lig­ne­de han en fa­er­dig mand ved det EM, han drøm­te så me­get om at af­gø­re.

Re­al Madrid-stjer­nen ka­em­pe­de vi­de­re med et mu­mi­fi­ce­ret ben, in­den EM ef­ter 24 mi­nut­ter af fi­na­len var slut for ham. På en bå­re med tå­rer­ne tril­len­de ned ad kin­der­ne.

Antoine Griezmann kun­ne 20 mi­nut­ter ef­ter pau­sen ha­ve gjort sin po­rtu­gi­si­ske bedste­far ked af det, da hans 175 cen­ti­me­ter nå­e­de hø­jest op og i det lil­le felt ba­re skul­le ram­me må­let for at sco­re. Men han kom ik­ke ta­et­te­re på Mi­chel Plat­i­nis ni mål ved en slut­run­de.

Et kvar­ter før tid fik Giroud så chan­cen i den po­si­tion, hvor­fra han score­de mod Island. Rui Pa­tri­cio var igen i vej­en. Og et mi­nut in­de i over­ti­den var det An­dré-Pi­er­re Gig­nac med me­xi­cansk klu­badres­se, der ram­te in­der­si­den af stol­pen.

For­la­en­get spil­le­tid skul­le der til. Og her var Portu­gal først ta­et­test på, da Éder he­a­de­de på mål, og Rap­ha­el Gu­er­reiro spar­ke­de et fris­park på over­lig­ge­ren. Éder blev hel­ten – og gjor­de Portu­gal til eu­ro­pa­me­stre 2016.

1980: Vest­tysland

1976: Tjek­kos­lo­vaki­et

1988: Hol­land

1984: Frank­rig

1992: Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.