Re­kord­høj pris

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg skif­ter stor­klub­ben Bay­ern Mün­chen ud med Sout­hamp­ton i en han­del, der gør ham til den dy­re­ste dan­sker i hi­sto­ri­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Ef­ter­søg­nin­gen er for­bi. Ef­ter må­ne­ders klub­j­agt har Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg få­et styr på sin frem­tid. Frem­over hed­der adres­sen det syd­li­ge Eng­land.

Det bli­ver Pre­mi­er Le­ague-klub­ben Sout­hamp­ton, der får gla­e­de af den dan­ske mo­tor, som an­kom­mer til det en­gel­ske med et tungt pris­skilt om hal­sen.

BT er­fa­rer, at pri­sen for Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg ly­der på knap 15 mil­li­o­ner eu­ro – sva­ren­de til cir­ka 110 mil­li­o­ner kro­ner. Sam­me be­løb kun­ne det ty­ske me­die Ki­ck­er be­ret­te om i går.

Der­med ta­ger lands­hol­dets 20-åri­ge ko­met tit­len som den dy­re­ste dan­ske fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de med sig over Nord­s­ø­en. En ti­tel, som Jan­nik Vester­gaard el­lers hav­de stjå­let tid­li­ge­re på som­me­ren, da han skif­te­de fra Wer­der Bre­men til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach for 104 mil­li­o­ner kro­ner.

I af­tes var hand­len end­nu ik­ke gjort of­fi­ci­el af Bay­ern Mün­chen el­ler Sout­hamp­ton, men alt pe­ger på en snar­lig of­fent­lig­gø­rel­se, ef­ter Højb­jergs re­pra­e­sen­tant, Sø­ren Ler­by, og den­nes søn Kaj Ler­by, der og­så er med om­kring hand­len, i går var i Sout­hamp­ton for at for­hand­le Højb­jergs per­son­li­ge de­tal­jer på plads. Kom­mer til det bed­ste sted BT er­fa­rer, at dis­se for­hand­lin­ger for­ven­tes at bli­ve af­slut­tet i dag, hvor og­så det ob­liga­to­ri­ske la­e­ge­tjek vil fin­de sted.

For Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg ind­le­des nu et nyt ka­pi­tel, som ef­ter­føl­ger en be­gi­ven­heds­rig kar­ri­ere­for-ta­el­ling i Tys­kland. Det be­gynd­te med et ko­me­t­ag­tigt gen­nem­brud i Bay­ern Mün­chen, in­den kon­kur­ren­cen blev for hård og send­te Højb­jerg på lån i først Augs­burg og se­ne­st Schal­ke 04. Og som nu fort­sa­et­ter med et per­ma­nent skif­te til Sout­hamp­ton, der end­te på en flot sjet­te­plads i Pre­mi­er Le­ague i sid­ste sa­e­son.

»I hans si­tu­a­tion kun­ne han na­er­mest ik­ke kom­me til en bed­re klub i Eng­land,« ly­der det be­gej­stret fra Mik­kel Bi­s­choff, der føl­ger Pre­mi­er Le­ague ta­et for Di­scove­ry Networ­ks.

»De er grun­di­ge i alt, hvad de fo­re­ta­ger sig. Bå­de når de hen­ter tra­e­ne­re, når de hen­ter spil­le­re og i for­hold til de­res sport­s­li­ge sek­tor. Der er in­gen tvivl om, at de har fulgt ham la­en­ge,« si­ger Mik­kel Bi­s­choff. Han frem­ha­e­ver Højb­jergs sta­er­ke pra­e­sta­tion i en Cham­pions Le­ague-kamp for Bay­ern Mün­chen mod Man­che­ster Ci­ty i ef­ter­å­ret 2014. Den kamp sik­re­de en­gelsk op­ma­er­k­som­hed om­kring de dan­ske kva­li­te­ter. Uover­truf­fen ba­ne Hjem­me i Su­per­liga­en blev der i går og­så lagt ma­er­ke til Pi­er­re-Emi­le Højb­jergs en­gel­ske desti­na­tion. FC Midtjyl­lands Tim Sparv til­brag­te tre år som ung­doms­spil­ler i Sout­hamp­ton fra 2003 og ser skif­tet som et per­fekt match for bå­de klub og spil­ler.

»Det er en klub med et rig­tig fint tra­e­nings­an­la­eg, fi­ne fa­ci­li­te­ter, et fint sta­dion med plads til 32.000 til­sku­e­re, den bed­ste fod­bold­ba­ne i he­le Pre­mi­er Le­ague og go­de, fa­na­ti­ske fans. Og så er det en dej­lig by at bo i ved syd­ky­sten. Jeg sy­nes, det er et godt køb af Sout­hamp­ton og et godt skif­te for Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg,« si­ger Tim Sparv til BT.

For Pi­er­re Emi­le Højb­jerg end­te stam­plad­sen i Bay­ern Mün­chen – som så man­ge før ham – som en umu­lig drøm. I stor­klub­ben Li­ver­pool lø­ber ty­ske Em­re Cán rundt som stam­spil­ler, ef­ter Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg ud­kon­kur­re­re­de ham i Bay­ern Mün­chen for et par år si­den. Et ek­sem­pel til ef­ter­føl­gel­se me­ner Mik­kel Bi­s­choff, der i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re selv spil­le­de i Pre­mi­er Le­ague.

»Det er ik­ke no­gen skam at bli­ve drop­pet af Bay­ern Mün­chen. Em­re Cán blev skub­bet ud af Pi­er­re-Emi­le i Bay­ern og er ble­vet en ba­e­ren­de kraft i Li­ver­pool. Pi­er­reE­mi­le kan se på Em­re Can og si­ge, at det er den vej, det og­så skal gå for ham.«

Det var i af­tes ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Pi­er­re-Emi­le Højb­jergs rå­d­gi­ver,w Sø­ren Ler­by.

’’ I hans si­tu­a­tion kun­ne han na­er­mest ik­ke kom­me til en bed­re klub i Eng­land Mik­kel Bi­s­choff

FO­TO: AFP

• Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg sa­et­ter med al sand­syn­lig­hed sin sig­na­tur på en kon­trakt med Sout­hamp­ton i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.