Over­la­e­ge: Bal­kan-ve­te­ra­ner blev ladt i stik­ken

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster | jves@bt.dk

Fle­re end tu­sind sol­da­ter, der har va­e­ret ud­sendt i krig for Dan­mark, er vendt hjem med po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom (PTSD). Det vi­ser tal fra Ar­bejds­ska­desty­rel­sen. Og man­ge af de ve­te­ra­ner, der var ud­sendt på mis­sio­ner un­der kon­flik­ten på Bal­kan i 90er­ne, ka­em­per i dag, godt 20 år ef­ter, sta­dig med ar på sja­e­len. Det si­ger Hen­rik Ste­en An­der­sen, over­la­e­ge på Rigs­ho­spi­ta­lets Kri­se- og Ka­ta­stro­fep­sy­ki­a­trisk Cen­ter og eks­pert i PTSD hos ve­te­ra­ner.

»Det er først i åre­ne ef­ter ind­sat­sen i Irak og Af­g­ha­ni­stan, at vi er ble­vet op­ma­er­k­som­me på, at der skul­le en helt an­den hja­elp til. For­sva­ret er i dag ble­vet me­get bed­re til at hånd­te­re sol­da­ter­ne, bå­de in­den ud­sen­del­sen og når de kom­mer hjem. Men der er desva­er­re en del af vo­res Bal­kan-ve­te­ra­ner, der er ble­vet ladt i stik­ken, og jeg op­le­ver sta­dig, at der duk­ker Bal­kan-ve­te­ra­ner op, som al­drig har va­e­ret i be­hand­ling. Det er tan­ke­va­ek­ken­de,« si­ger Hen­rik Ste­en An­der­sen til BT. Pas­si­ve vid­ner Han forta­el­ler, at man­ge Bal­k­an­ve­te­ra­ner i dag ka­em­per med skyld­fø­lel­se og fru­stra­tion over det FN­man­dat, der for­hin­dre­de dem i at stop­pe de et­ni­ske ud­rens­nin­ger. »Den før­ste del af Bal­kan-mis­sio­nen var en FN-mis­sion, hvor sol­da­ter­ne ik­ke hav­de man­dat til at gri­be ind, og der­for måt­te de sid­de pas­sivt og va­e­re vid­ne til nedslagt­nin­gen af ci­vi­le. De ka­em­per med fø­lel­sen af mag­tes­løs­hed, fru­stra­tion og skyld­fø­lel­se over, at de ik­ke kun­ne gri­be ind og i vir­ke­lig­he­den gø­re det ar­bej­de, de var ta­get der­ned for,« si­ger Hen­rik Ste­en An­der­sen.

Det var i man­ge til­fa­el­de una­ev­ne­li­ge ra­eds­ler, de ud­send­te sol­da­ter blev vid­ner til på Bal­kan. Her er det så­le­des li­ge­ne af nog­le af de tu­sind­vis af bos­ni­ske mus­li­mer, der blev mas­sa­kre­ret af ser­ber­ne i Sre­bre­ni­ca i 1995. FO­TO: DAMIR SAGOLJ/FILES

Den­gang var der in­gen hja­elp. Og når man går så la­en­ge med PTSD, som det er til­fa­el­det for fle­re af os fra den­gang, så når man til et punkt, hvor det er for sent at be­hand­le Claus Sten­berg, tals­mand for Ve­te­ra­nal­li­an­cen

PRI­VAT­FO­TO

Ud over Lars Kragh ef­ter­ly­ser po­li­ti­et og­så hans fora­el­dre Jør­gen og Kir­sten Kragh på hen­holds­vis 74 og 69 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.