Nin­ten­do stor­hit­ter med Poké­mon-app

BT - - NYHEDER - /ritzau/

MILLARDSUCCES Ak­tier­ne i den ja­pan­ske spil­gi­gant Nin­ten­do er på blot to da­ge ste­get med 7,5 mil­li­ar­der dol­lar – el­ler om­kring 50 mil­li­ar­der kro­ner. Suc­ce­sen kan til­skri­ves den nye app Poké­mon Go, hvor fan­ta­si­en blan­des med vir­ke­lig­he­den. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

App’en gi­ver spil­ler­ne mu­lig­hed for at gå rundt i den vir­ke­li­ge ver­den og fan­ge og tra­e­ne po­ké­mon­ner ved at hol­de mo­bil­ka­me­ra­et op, som app’en la­eg­ger et ek­stra fil­ter over.

I fre­dags, to da­ge ef­ter ud­gi­vel­sen af Poké­mon Go, var app’en ble­vet in­stal­le­ret på fle­re end fem pro­cent af al­le An­droid-en­he­der i USA.

Det vur­de­rer ana­ly­se­virk­som­he­den Si­milarWeb. Det er fle­re end den po­pu­la­e­re dat­ing-app Tin­der.

Sam­ti­dig bli­ver spil­let i gen­nem­snit spil­let 43 mi­nut­ter om da­gen, hvil­ket er me­re tid, end bru­ge­re er på WhatsApp el­ler In­s­ta­gram.

App’en er hidtil ble­vet ud­gi­vet i USA, Au­stra­li­en og New Ze­aland og snart føl­ger an­dre lan­de, her­un­der Ja­pan, som er et af ver­dens stør­ste spil­mar­ke­der.

Poké­mon, der er en for­kor­tel­se af Po­ck­et Mon­ster, som på dansk be­ty­der lom­me­mon­stre, blev lan­ce­ret som et vi­deo­spil af Nin­ten­do i 1996 og blev hur­tigt et hit blandt børn.

FO­TO: SAM MIRCOVICH/ILLUSTRATION

Poké­mon Go-app’en er ef­ter få da­ge in­stal­le­ret på fem pro­cent af al­le An­droid­te­le­fo­ner i USA. Det er fle­re end dat­ing-app’en Tin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.