Ik­ke fle­re be­tjen­te til ind­sats mod Uber

BT - - NYHEDER - /ritzau/

PIRATTAXI Det er helt op til de en­kel­te po­li­tik­red­se at pri­o­ri­te­re ind­sat­ser­ne mod for­skel­li­ge for­mer for kri­mi­na­li­tet – og­så ulov­lig taxi­kør­sel. Så­dan ly­der sva­ret fra Ven­stre ef­ter Kø­ben­havns Po­li­tis ud­mel­ding om, at det kra­e­ver fle­re res­sour­cer, hvis man skal gø­re en må­l­ret­tet ind­sats mod Uber-chauf­fø­rer.

»Det må va­e­re op til den en­kel­te po­li­ti­di­rek­tør at di­stri­bu­e­re de res­sour­cer, de har til rå­dig­hed«, si­ger Pre­ben Bang Hen­rik­sen, der er retsord­fø­rer i Ven­stre.

Kø­ben­havns By­ret fa­el­de­de fredag dom over seks per­so­ner, der blev idømt bø­de­straf for ulov­lig taxi­kør­sel i det før­ste rets­op­gør mel­lem taxi­bran­chen og Uber .

Men selv om po­li­ti­et nu har ret­tens ord for, at Uber-chauf­fø­rer bry­der loven, så vil det ik­ke aen­dre på po­li­tiets ind­sats, si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er ved Kø­ben­havns Po­li­tis fa­erds­el­s­af­de­ling Sø­ren Wi­borg. Ik­ke fle­re be­tjen­te Og det skuf­fer di­rek­tø­ren for Dansk Taxi Råd, Tri­ne Wol­len­berg, der vil gå til Fol­ke­tin­gets ord­fø­re­re for at få fle­re res­sour­cer til ind­sat­sen mod Uber.

Men det er gan­ske en­kelt ik­ke en mu­lig­hed, si­ger Pre­ben Bang Hen­rik­sen.

»Vi kan ik­ke stam­pe fle­re be­tjen­te op af jor­den i øje­blik­ket. Der er gjort alt, hvad der kan gø­res, og vi har ind­sat Hjem­me­va­er­net ved gra­en­sen, så det må va­e­re op til de en­kel­te po­li­ti­di­rek­tø­rer at pri­o­ri­te­re ar­bej­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.