’Det ly­der som en dyr pak­ke­leg’

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup | isk@bt.dk

Dansk Fol­ke­par­tis fol­ke­tings­med­lem, Alex Ahrendt­sen sad og­så i By- og Kul­tur­ud­val­get i de­cem­ber må­ned. Han har brug for hja­elp til at hu­ske, at han delt­og i den fa­mø­se ju­le­frokost. »Men jeg sid­der ik­ke la­en­ge­re i ud­val­get, så du skal ha­ve fat i rå­d­man­den, Ja­ne Je­gind. Det er hen­de, der be­stem­mer ju­le­froko­sten sam­men med di­rek­tø­ren. Vi

Er det ik­ke nor­malt, at man selv har sin egen pak­ke med til den slags? Per­nil­le Ben­dixen, Dansk Fol­ke­par­ti

har in­gen ind­fly­del­se på det, vi mø­der ba­re op.«

Men sy­nes du, det er i or­den, at I kan spi­se og drik­ke for over 1.000 kr., når de me­ni­ge an­sat­te kun får 150 kr.?

»Jeg har ik­ke set bud­get­tet, så jeg kan ik­ke for­hol­de mig til det. Så la­en­ge rå­d­man­den hol­der sig in­den for det, der er af­talt, så må det va­e­re okay,« si­ger Alex Ahrentzen.

Det er hans par­ti­kol­le­ga, Per­nil­le Ben­dixen (DF), der nu har over­ta­get hans post i ud­val­get. Og hun er ik­ke enig i hans vur­de­ring af ud­gif­ter­ne til ju­le­froko­sten.

»Jeg sy­nes per­son­ligt, at der skul­le va­e­re ens ret­nings­linjer for al­le. Vi må selv be­ta­le det, det ko­ster. Jeg sad i Bør­ne- og Un­ge-ud­val­get sid­ste år, og da valg­te jeg ju­le­froko­sten fra, for­di vi skul­le spi­se på en re­stau­rant, der ser­ve­re­de foie gras. Den end­te så med helt at bli­ve af­lyst, hvor­for ved jeg ik­ke,« si­ger Per­nil­le Ben­dixen. Hvad me­ner du om, at pak­ke­le­gen ale­ne ko­ste­de 4.000 kr.? »4.000 kr.? Det ly­der som en me­get dyr pak­ke­leg. Er det ik­ke nor­malt, at man selv har sin egen pak­ke med til den slags,« spør­ger Per­nil­le Ben­dixen (DF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.