’ ’

BT - - DEBAT -

de her lan­de vil øge lan­de­nes in­ci­ta­ment til at ta­ge imod flygt­nin­ge­ne igen. Det er helt af­gø­ren­de, for der er fak­tisk en hel del lan­de, der ik­ke har et øn­ske om at ta­ge imod de­res eg­ne stats­bor­ge­re, som jo ik­ke skal va­e­re i Dan­mark va­ri gt. De skal va­e­re her mid­ler­ti­digt, for­di man

Det, som selv­føl­ge­lig skal hjem så hur­tigt som mu­ligt og byg­ge sit eget land op igen. kan få

flygt­nin­ge til stri­be lan­de, som Dan­mark har haft pro­ble­mer med at sen­de at ta­ge hjem, folk til­ba­ge til, for­di lan­de­ne ik­ke vil

er, at der bli­ver mod­ta­ge dem selv. Nog­le af de lan­de mod­ta­ger dansk ulands­bi­stand, så det me­re tryg­ge og er helt op­lagt, at man si­ger til de lan­de,

sik­re til­stan­de i at hvis de ik­ke vil ta­ge de­res folk hjem igen, så må vi luk­ke støt­ten. Det er hjem­lan­de­ne fuld­sta­en­dig uri­me­ligt, at dan­ske skat­te­bor­ge­re be­ta­ler støt­te til lan­de, der dy­best set ik­ke vil respek­te­re, at de­res eg­ne stats­bor­ge­re op­hol­der sig i Dan­mark, når vi ger­ne vil sen­de dem hjem igen.

ØKO­NO­MI­SKE PRES PÅ DER ER EN

for­hå­bent­lig an­spo­re hjem­lan­de­ne til at ta­ge godt imod de­res eg­ne stats­bor­ge­re igen og gi­ve dem en god start. Den ord­ning, hvor flygt­nin­ge fri­vil­ligt kan rej­se hjem med en stor sum pen­ge, er jo en me­get ge­ne­røs ord­ning. Når man er flygt­ning og får mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se, for det er jo re­elt, hvad det er, så er man og­så for­plig­tet til at ta­ge hjem til sit eget land, så snart det er mu­ligt, og va­e­re med til at va­re­ta­ge det genop­byg­nings­ar­bej­de, der skal ske i et land, hvis det er i en dår­lig for­fat­ning.

ØKO­NO­MISK PRES VIL

få flygt­nin­ge til at ta­ge hjem, er, at der bli­ver me­re tryg­ge og sik­re til­stan­de i flygt­nin­ges hjem­lan­de, og det har vi et me­dansvar for at sik­re som et af ver­dens ri­ge­ste lan­de. Hvis man ger­ne vil ha­ve folk til at ven­de hjem el­ler fa­er­re til at kom­me her­til, så er det ved at ska­be tryg­ge for­hold – bå­de ved at øge støt­ten til na­er­om­rå­der­ne og ved at ska­be sta­bi­li­tet og ud­vik­ling i de lan­de, som folk er flyg­tet fra.

DET, SOM KAN

eni­ge om øn­sket. Det er, at så få men­ne­sker som mu­ligt er tvun­get til at flyg­te, og at så man­ge men­ne­sker som mu­ligt hur­tigst mu­ligt kan ven­de til­ba­ge til de­res eget land og genop­byg­ge. Men det sker alt­så ik­ke ved at pres­se hjem­lan­de­ne øko­no­misk.

AL­LE ER JO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.