Be­kym­rer sig om ver­dens børn

BT - - NAVNE -

Bør­ne­dø­de­lig­he­den for de 0-5-åri­ge er hal­ve­ret, man­ge fle­re børn kom­mer i sko­le, har ad­gang til rent vand og or­dent­li­ge sa­ni­ta­e­re for­hold. Og den eks­plo­si­ve va­ekst i ud­bre­del­sen af hiv/aids, som den­gang i 1990er­ne var hans al­vor­lig­ste be­kym­ring, er om ik­ke kna­ek­ket, så i hvert fald af­ta­gen­de.

»Men al­le de po­si­ti­ve ten­den­ser ri­si­ke­rer i øje­blik­ket at bli­ve over­skyg­get af det fak­tum, at langt fle­re børn i dag end for 20 år si­den ram­mes af kri­ge og ka­ta­stro­fer,« si­ger han. Pu­ste­de stø­vet af Uni­cef Ste­en M. An­der­sen er op­rin­de­ligt ud­dan­net cand.mag. i en­gelsk og hi­sto­rie og nå­e­de og­så at un­der­vi­se i gym­na­si­et i na­e­sten et år. Et par år var han kon­su­lent ved sund­heds­højsko­len Di­get ved Ska­gen, som han og­så var med til at stif­te, og 1985-95 var han i Hjer­te­for­e­nin­gen, de sid­ste ot­te år som in­for­ma­tions­chef.

Da han i 1995 sat­te sig i chef­sto­len i Uni­cef Dan­mark, var det en lidt gam­mel­dags og stø­vet or­ga­ni­sa­tion, han kom til, med en sam­let ind­ta­egt på ba­re 15 mio. kro­ner år­ligt. Si­den er det lyk­ke­des at gø­re or­ga­ni­sa­tio­nen langt me­re ef­fek­tiv, bl.a. med flit­tig brug af ga­deam­bas­sa­dø­rer og so­ci­a­le me­di­er og med et stør­re kom­merci­elt fo­kus, hvor sto­re virk­som­he­der som Le­go, Best­sel­ler, Ve­lux og Ma­ersk Dril­ling er kom­met ind i fol­den som støt­ter. Sid­ste år pe­a­ke­de ind­sam­lings­re­sul­ta­tet med 219 mio. kro­ner, det hø­je­ste be­løb si­den Uni­cef Dan­mark blev stif­tet i 1954. Har det sva­ert med de 60 år »Jeg er ut­ro­ligt glad for, at vi ik­ke, som man­ge an­dre bi­stands­or­ga­ni­sa­tio­ner, er dybt af­ha­en­gi­ge af stats­mid­ler. Det gør os min­dre sår­ba­re som in­sti­tu­tion, når der plud­se­lig, som det er til­fa­el­det net­op nu, sker en mar­kant nedska­e­ring i ulands­bi­stan­den. Desva­er­re er det kun min egen »for­ret­ning« her i Dan­mark, der går ram for­bi – Dan­marks til­skud til Uni­cef som hel­hed ven­tes at fal­de fra 180 mio. kro­ner i 2015 til ca. 110 mio. i år.«

På det pri­va­te plan har Ste­en M. An­der­sen det en lil­le smu­le sva­ert med tan­ken om at run­de de 60. Men ik­ke na­er så sva­ert, som det har va­e­ret at vaen­ne sig til den helt nye sta­tus som far­far, som han blev for to må­ne­der si­den.

»Man fø­ler li­ge, man ryk­ker en ge­ne­ra­tion op. Men han er selv­føl­ge­lig ver­dens ottende vi­dun­der, og jeg er al­le­re­de dybt fo­rel­sket,« si­ger han.

Fød­sels­da­gen fejres på Kor­si­ka med hu­stru­en Me­re­te og to af de tre søn­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.