Ero­tisk Can­nes­film

BT - - TV - 07:25 09:35 11:05 15:00 16:30 18:00 00:00-05:40 20:10 12:45 18:30 22:00 23:40 (48).

”Sex, løgn og vi­deo” blev en ka­em­pe suc­ces i 1989, hvor den de­bu­te­ren­de in­struk­tør Ste­ven So­der­bergh vandt ”Den gyld­ne pal­me” i Can­nes - i øv­rigt som den yng­ste no­gen­sin­de på da­va­e­ren­de tids­punkt. Han var 26 år. Fil­men hand­ler om Ann og Jo­hn, hvis ae­g­te­skab er i kri­se. Ann har mi­stet ly­sten til sex, og Jo­hn har ind­ledt en af­fa­e­re med hen­des sø­ster Cynt­hia. Si­tu­a­tio­nen bli­ver ik­ke min­dre an­s­pa­endt, da par­ret får be­søg af Jo­hns ven Gra­ham, der har en sa­er­pra­e­get hob­by – han fil­mer kvin­der, mens de forta­el­ler om de­res seksu­el­le fan­ta­si­er. En tan­ke, der bå­de for­fa­er­der og fa­sci­ne­rer Ann, mens Cynt­hia ik­ke tø­ver med at sa­et­te sig til­ret­te for­an ka­me­ra­et. Og så bli­ver der el­lers ik­ke lagt fin­gre imel­lem. ”Sex. løgn og vi­deo” del­te van­de­ne hos pu­bli­kum. En­ten blev man be­gej­stret el­ler og­så faldt man i søvn, for tem­po­et ta­ger ik­ke pu­sten fra no­gen. Men fan­ges man af dens helt sa­er­li­ge stem­ning, så er ”Sex, løgn og vi­deo” et frem­ra­gen­de be­kendt­skab med bla­en­den­de Med­vir­ken­de: In­struk­tion: sku­e­spil af bå­de An­die Ma­cDowell og Ja­mes Spa­der, der beg­ge fik stor in­ter­na­tio­nal an­er­ken­del­se for de­res pra­e­sta­tio­ner. (DRK)

Bro­adcast News. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1987.

Bri­de Wars. Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2009.

Jeg er sta­dig Ali­ce. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Rain Man. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1988.

Sven­ga­li. En­gelsk ko­me­die fra 2013. Det sto­re nød­de­kup. Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2014. Clo­se Up. Ba­by Sur­pri­se. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2010. The Dres­ser. En­gelsk dra­ma fra 2015. Sin Ci­ty: A Da­me to Kill For. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2014. Hol­lywood News Fe­ed

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.