’Stor mu­lig­hed’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DY­RE­STE DAN­SKER at vi­se, at den ik­ke har ta­get fejl,« sag­de den nu tid­li­ge­re Bay­ern Mün­chen-spil­ler, der ved pra­e­sen­ta­tio­nen ik­ke lag­de skjul på, at der er ta­le om et drøm­meskif­te.

»Da jeg hør­te, at Sout­hamp­ton var in­ter­es­se­ret i mig, sag­de jeg straks til mi­ne rå­d­gi­ve­re, at det var det, jeg vil­le. Den må­de, klub­ben spil­ler fod­bold på, til­ta­ler mig.« Enormt po­ten­ti­a­le Den dan­ske lands­holds­spil­ler er Sout­hamp­tons an­den til­gang i som­me­rens trans­fer­vin­due. Den før­ste blev gen­nem­ført, da man hen­te­de Nat­han Red­mond i Norwich Ci­ty.

»Pi­er­re-Emi­le er et ka­em­pe ta­lent. På trods af si­ne kun 20 år har han al­le­re­de etab­le­ret sig som lands­holds­spil­ler i Dan­mark, li­ge­som han har få­et va­er­di­fuld er­fa­ring i Bay­ern Mün­chen,« si­ger klub­di­rek­tør Les Re­ed til klub­bens hjem­mesi­de og til­fø­jer:

»Det er in­dis­kuta­belt, at Pi­er­reE­mi­les po­ten­ti­a­le er enormt. Vi bå­de tror og hå­ber på, at han bli­ver en ka­em­pe ge­vinst på vo­res første­holds midt­ba­ne. Men kon­kur­ren­cen om plad­ser­ne bli­ver hård. Vi be­hø­ver dog man­ge go­de spil­le­re, da vi jo ud over Pre­mi­er Leau­gue og­så del­ta­ger i Eu­ro­pa Le­ague.«

Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Mar­tin Laur­sen, der op­t­rå­d­te Jeg ser frem til at gi­ve alt, hvad jeg har i mig. Sout­hamp­ton FC vi­ser med af­ta­len, at klub­ben tror på mig, og jeg gla­e­der mig til at vi­se, at den ik­ke har ta­get fejl for Aston Vil­la i Pre­mi­er Le­ague i åre­ne fra 2004 til 2009, er over­be­vist om, at Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg har truf­fet det ret­te kar­ri­e­re­ma­es­si­ge valg.

»Pre­mi­er Le­ague vil pas­se ham fint. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at han hver­ken tem­po­ma­es­sigt el­ler fod­bold­tek­nisk får pro­ble­mer,« si­ger Mar­tin Laur­sen, der kal­der skif­tet til Sout­hamp­ton for per­fekt.

»Clau­de Pu­el er jo kom­met til som ny tra­e­ner i ste­det for Ro­nald Ko­e­man. At Høj­berg er et af hans før­ste ind­køb, si­ger alt om, at han er en spil­ler, der vil bli­ve sat­set på, Men spørgs­må­let er, om Højb­jerg kom­mer til at op­hol­de sig i klub­ben kon­trakt­pe­ri­o­den ud. Jeg tror det na­ep­pe. Det er for­ment­lig klub­bens plan, at de in­den for et par sa­e­so­ner vil sky­de ham af til en stør­re en­gelsk klub og på den må­de få in­ve­ste­rin­gen hjem,« vur­de­rer han.

Sout­hamp­ton sag­de i øv­rigt i går far­vel til klub­bens top­sco­rer, ita­li­en­ske Gra­zi­a­no Pel­lè, der blev solgt til ki­ne­si­ske Shan­dong Lu­neng. SA­E­SO­NER BLEV DET til for den 40-åri­ge NBA-stjer­ne Tim Dun­can, der i går med­del­te, at han stop­per kar­ri­e­ren. Han spil­le­de al­le åre­ne i San An­to­nio Spurs, som han vandt fem mester­ska­ber med. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.