Tour de Fran­ce Den rab­len

BT - - TOUR DE FRANCE -

EN SLAGS PO­RTRA­ET gang fans prø­ver at knip­se et bil­le­de af ham, el­ler når han brø­len­de stik­ker ho­ve­d­et ud af Tin­koff-bus­sen med tun­gen stuk­ket langt ud før tred­je eta­pe og vif­ter løs med Pe­ter Sa­gans gu­le trø­je. En gal mand el­ler ge­ni­al mar­keds­fø­ring? Nok lidt af det he­le.

»Oleg el­sker op­ma­er­k­som­he­den. Det er helt sik­kert,« forta­el­ler Tin­kof­fs sport­s­di­rek­tør, Ste­ven de Jongh.

»Han har si­ne me­nin­ger, og dem si­ger han højt. Han er sam­ti­dig me­get pas­sio­ne­ret, og jeg sy­nes, at det er godt, at så­dan en som ham stik­ker til for­ret­nings­mo­del­len.«

Og­så Tin­koff-hol­dets ab­so­lut­te su­per­stjer­ne, Pe­ter Sa­gan, hyg­ger sig un­der Tin­ko­vs sty­re.

»Han er ni­ce. Jeg kan godt li­de ham. Han er me­get ge­ne­røs og glad, når det går godt. Ek­sem­pel­vis da jeg vandt en eta­pe tid­li­ge­re i Tou­ren... jeg har al­drig set no­gen så glad som Oleg, og om af­te­nen hav­de han købt mas­ser af champag­ne,« si­ger Sa­gan.

Blandt de an­dre Tour-bus­ser er det sva­ert at fin­de nog­le, der har lyst til at si­ge no­get om Tin­kov. Må­ske ud fra de­vi­sen om, at hvis man ik­ke har no­get godt at si­ge, er det bed­re at hol­de mund. Vej­en til Tour-top­pen Hjem­me i Dan­mark er Tin­ko­vs gam­le mak­ker Bjarne Riis hel­ler ik­ke me­get for at drøf­te mil­li­ar­da­e­ren, der snart luk­ker dan­ske­rens tid­li­ge­re livsva­erk.

»Han er ude af mit liv. Hel­dig­vis! Jeg sy­nes, det er trist at se. Jeg gi­der snart ik­ke ta­le me­re om det, og det gør rig­tig ondt, ja,« sag­de Riis for­le­den til TV2. Hvis in­gen an­dre be­kym­rer sig om frem­ti­den i spor­ten, hvor­for skul­le jeg så? Fuck dem al­le! Det er min per­son­li­ge grund til at for­la­de cy­kel­spor­ten

Det er nu fem år si­den, at 48-åri­ge si­bi­risk-fød­te Tin­kov va­el­te­de ind i Tour de Fran­ce – og hi­sto­ri­en om hans vej her­til er og­så ret far­ve­rig. Ef­ter at ha­ve ar­bej­det for den fryg­te­de rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, KGB, så en ung Tin­kov sto­re kom­merci­el­le mu­lig­he­der i det mar­ked, der op­stod ef­ter Ber­lin­mu­rens fald. Pop-kul­tur-fa­eno­me­ner som ek­sem­pel­vis la­e­be­stift og cow­boy­buk­ser blev hen­tet over gra­en­sen og solgt til over­pris.

Her­ef­ter gik Tin­kov ind i elek­tro­nik­bran­chen, og hans ka­e­de, Te­ch­nos­cho­ck, blev en bru­sen­de suc­ces, og den gjor­de ham til man­ge­mil­li­o­na­er. In­den la­en­ge ka­ste­de Oleg Tin­kov sig vi­de­re til et nyt mar­ked – fø­de­va­re­in­du­stri­en. Med virk­som­he­den Da­ria tjen­te Tin­kov på ny mil­li­o­ner af rub­ler ved at pro­du­ce­re fros­sen pas­ta.

Det blev og­så til en re­stau­rant­ka­e­de, et bryg­ge­ri og et ban­ke­ven­tyr, in­den den rus­si­ske man­ge-mil­li­ar­da­er i 2008

lavg@spor­ten.dk @Las­seV­ge ni­el@spor­ten.dk @MadsKNi­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.