Chris An­ker vil kø­re for Riis

BT - - TOUR DE FRANCE -

HVI­LE­DAG den dog ik­ke nød­ven­dig­vis slut­ter li­ge om hjør­net.«

Den 31-åri­ge ryt­ter snup­per et styk­ke cho­ko­la­dekiks me­re og fort­sa­et­ter med at forta­el­le, at hans ma­na­ger, Moreno Ni­co­let­ti, ar­bej­der på en ra­ek­ke ting i kulis­sen.

»Det ind­vi­er han dog ik­ke mig i, for så vil­le jeg mi­ste fo­kus på det, som jeg er her for li­ge nu, nem­lig at kø­re cy­kel­løb,« si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen.

Han ny­der til­va­e­rel­sen på Fortu­neo-Vi­tal, som han er fal­det rig­tig godt til på. Selv­om dan­ske­ren hå­ber på et Bjarne Riis-co­me­ba­ck, kan han ik­ke ven­te alt for la­en­ge med at få styr på sin frem­tid til na­e­ste sa­e­son. Af­kla­ring snart »Jeg vil ger­ne ha­ve styr på det in­den ud­gan­gen af Tou­ren. Må­ske ik­ke un­der­skre­vet en kon­trakt li­ge­frem, men der skal ger­ne va­e­re no­get kon­kret for mig. Det mest sand­syn­li­ge er, at jeg kø­rer på Fortu­neo i na­e­ste sa­e­son, og som det ser ud nu, er det min før­ste­pri­o­ri­tet. For mig er der og­så no­get øko­no­mi at ta­en­ke på, for jeg har en fa­mi­lie at for­sør­ge. Det kan jeg jo ik­ke gø­re for en løn be­stå­en­de af to ener­giba­rer om ugen,« si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen.

Moreno Ni­co­let­ti kom­mer til Tour de Fran­ce på an­den hvi­le­dag for at drøf­te Chris An­ker Sø­ren­sens frem­tid med Fortu­neo-le­del­sen, og må­ske mun­der det al­le­re­de dér ud i en af­ta­le. Så Bjarne Riis skal til at skyn­de sig lidt, hvis ’Ok­sen fra Ham­mel’ skal va­e­re en del af et mu­ligt dansk cy­kel­hold til na­e­ste sa­e­son.

Chris An­ker Sø­ren­sen kør­te for CSC-hol­det, der si­den skif­te­de navn man­ge gan­ge, fra 2005 til 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.