De rus­ser

BT - - TOUR DE FRANCE -

Der er en stor for­skel på, om der va­el­ter 150 ki­lo i ste­det for 300 ki­lo ned over dig genop­tog sin gam­le pas­sion for cyk­ling og star­te­de hol­det Tin­koff Cre­dit Systems. Køb­te Riis ud Men tå­l­mo­dig­he­den til at byg­ge et hold op fra bun­den lå ik­ke til Tin­kov, og i ste­det køb­te han sig i 2012 til en plads i top­pen af cy­kel­spor­ten på Bjarne Riis’ Team Saxo Bank – der blev til Team Saxo Bank-Team Tin­koff Bank.

Sam­ar­bej­det mel­lem den højtrå­ben­de og im­pulsi­ve si­bi­rer og den sky her­nin­gen­ser holdt et års tid, så skred Oleg med Twit­ter-sa­lut­ten:

»Giv mig en grund til at fort­sa­et­te mit sponsorat af et hold, der ik­ke kan vin­de Tour de Fran­ce.«

Men et halvt år se­ne­re var Oleg Tin­kov igen til­ba­ge. Den­ne gang med end­nu fle­re pen­ge. Han køb­te ejer­ska­bet af hol­det, som blev til Tin­koff-Saxo. Riis blev an­sat som sport­s­di­rek­tør – for at bli­ve fy­ret af Tin­kov godt halvan­det år se­ne­re. Dan­ske­ren var for doven, ha­ev­de­de rus­se­ren. Og det var her, hans dan­sker-ani­mo­si­tet op­stod. Tin­kov kom i den ef­ter­føl­gen­de tid i hef­tig Twit­te­r­in­fight med man­ge dan­ske­re, der ik­ke brød sig om be­hand­lin­gen af Riis. Et par må­ne­der se­ne­re trak Saxo Bank-rig­mand Lars Sei­er Chri­sten­sen sig fra hol­det, som på den må­de blot kom til at hed­de Tin­koff.

Og det he­le er til­lø­bet til, at Oleg Tin­kov den­ne Tour-lørdag i Pau står tre me­ter fra BTs ud­send­te og ta­ger fjol­le­bil­le­der med de frem­mød­te cy­kel­fans. Nå, der er in­gen vej uden om. »Und­skyld, Oleg. Har du tid til et par hur­ti­ge spørgs­mål?« Ta­ler ik­ke med jer Tin­kov frem­støn­ner en mel­lem­ting af et suk og et ’ja’ og na­er­mer sig. Men da han zoo­mer ind på nav­ne- og me­di­eskil­tet om hal­sen på avi­sens ud­send­te , step­per han straks et par me­ter til­ba­ge.

»Nej nej, jeg ta­ler ik­ke med jer,« si­ger han og ven­der ryg­gen til. »Men vi vil jo ba­re hø­re...« Tin­kov ven­der sig mod BT og ta­ger de skrig­grøn­ne sol­bril­ler af.

»Jeg vil ger­ne stil­le dig et spørgs­mål! Hvor­dan kan du få dig selv til at skri­ve så me­get lort? Dag ef­ter dag.« ’Øhh...’ »Jeg er fa­er­dig her,« slår Tin­kov fast og be­va­e­ger sig gri­nen­de hen til Tin­kof­f­hol­dets pres­se­chef og ud­bry­der ’de fuck­ing dan­ske­re alt­så’.

Ok, det var det. Det er slut mel­lem Oleg og BT. Det er nok og­så bedst så­dan.

TIRSDAG 12. JULI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.