En ufor­ud­si­ge­lig Tour-dag

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ru­ten

Ef­ter en vel­fortjent hvi­le­dag i Andorra, kom­mer Tou­ren nu til­ba­ge til Frank­rig på 10. eta­pe. In­den gra­en­sen kryd­ses, skal ryt­ter­ne dog li­ge over en sid­ste stig­ning i den tyn­de luft. Så­le­des går de før­ste 24 ki­lo­me­ter af dagens eta­pe di­rek­te opad mod top­pen af Port d’En­va­lira. Den gen­nem­snit­li­ge stig­nings­pro­cent lig­ger på 5,5, men det er pri­ma­ert på grund af den før­ste halv­del af op­kørs­len, hvor pro­cen­ter­ne ik­ke er sa­er­lig hø­je. De sid­ste 10 ki­lo­me­ter er no­get me­re kra­e­ven­de med pro­cen­ter mel­lem seks og ot­te he­le vej­en op.

Med den hår­de start på eta­pen vil sprin­ter­ne be­stemt ik­ke få det nemt. Dog er det vig­tigt at hu­ske på, at der sta­dig er over 170 ki­lo­me­ter til mål fra top­pen af stig­nin­gen. Den ef­ter­føl­gen­de ned­kør­sel er na­e­sten 60 ki­lo­me­ter lang, og her vil selv de tun­ge­ste sprin­te­re ha­ve go­de mu­lig­he­der for at kom­me til­ba­ge til fron­ten og kø­rer med om po­in­te­ne ved den ind­lag­te spurt i Ai­gu­es-Vi­ves. Små 10 ki­lo­me­ter in­den spur­ten, i La­vela­net, dre­jer ru­ten mod nord. Her­fra skif­ter vin­den fuld­sta­en­dig ka­rak­ter og styr­ke. Så­le­des vil der bla­e­se en hård si­de-/ mod­vind he­le vej­en ind mod må­l­by­en Re­vel. Det kan sag­tens ta­en­kes at ét el­ler fle­re hold vil for­sø­ge at split­te fel­tet her. I så fald kan det og­så nemt be­ty­de, at mor­ge­nud­brud­dets chan­cer for over­le­vel­se re­du­ce­res mar­kant.

Fi­na­len

Med lidt un­der ni ki­lo­me­ter til mål ta­ger ryt­ter­ne fat på dagens sid­ste stig­ning, Côte de Saint-Fer­réol. De 1,8 ki­lo­me­ter mod top­pen har en kon­stant stig­nings­pro­cent på om­kring 6,5. Det er der­med ik­ke en af­sin­dig stejl bak­ke, men sta­dig hård nok til at in­vi­te­re til an­greb. Bli­ver der kørt rig­tig sta­er­kt i fel­tet, kan det hel­ler ik­ke ude­luk­kes, at nog­le af sprin­ter­ne må se sig sat her. Selv­om der sta­dig er syv ki­lo­me­ter til mål fra top­pen af stig­nin­gen, bli­ver det ik­ke nemt at få kon­takt med fel­tet igen, hvis man først er ble­vet sat. Så­le­des bli­ver ryt­ter­ne på et lil­le pla­teau i en ki­lo­me­ters pen­ge, in­den den hur­ti­ge ned­kør­sel be­gyn­der.

I Pont Crouzet dre­jes der til ven­stre, hvor­ef­ter de sid­ste tre ki­lo­me­ter stort set er li­ge ud ind mod mål. Mens ryt­ter­ne har kun­net ny­de godt af med­vin­den op ad stig­nin­gen, må de nu ka­em­pe med en til­sva­ren­de hård mod­vind de sid­ste ki­lo­me­ter. Det be­ty­der, at det bli­ver sva­ert for et even­tu­elt sent so­lo­an­greb at hol­de et ja­gen­de felt bag sig. Hvis det he­le en­der med en mas­ses­purt, er det ut­ro­lig vig­tigt at ha­ve stu­de­ret fi­na­len nø­je. Ef­ter at ha­ve kørt ind på den sid­ste ki­lo­me­ter dre­jer ryt­ter­ne til høj­re i en rund­kør­sel, hvor fel­tet vil bli­ve struk­ket langt ud. Umid­del­bart ef­ter kom­mer der et skar­pt ven­stresving, in­den de sid­ste 600 me­ter er li­ge ud mod mål­stre­gen. I til­fa­el­de af en spurt, er det alt­af­gø­ren­de at va­e­re i en god po­si­tion in­den dis­se to sid­ste sving.

Fa­vo­rit­ter­ne

Det er ik­ke tit, at vi ser eta­pe­pro­fi­ler a la dagens i de sto­re grand tours. Den hår­de start, vin­den og den lil­le stig­ning i fi­na­len gør, at der er ut­ro­lig man­ge for­skel­li­ge sce­na­ri­er i spil. En­ten får vi et sta­er­kt ud­brud af sted på Port d’En­va­lira med så man­ge for­skel­li­ge hold re­pra­e­sen­te­ret, at fel­tet gi­ver slip og la­der dem kø­re hjem, el­ler og­så kom­mer kun en lil­le grup­pe af sted, hvor­ef­ter sprin­ter­hol­de­ne må for­modes at ar­bej­de for at få det sam­let igen. Et an­det sce­na­rie er, at fel­tet bli­ver split­tet i ato­mer i si­de­vin­den – hvis den er hård nok – og kun en lil­le front­grup­pe en­der med at kø­re om sej­ren. Selv hvis det he­le er sam­let, når fel­tet ta­ger hul på de sid­ste 10 ki­lo­me­ter, er en mas­ses­purt sta­dig ik­ke ga­ran­te­ret grun­det den sid­ste ka­te­go­ri tre stig­ning. På trods af, at det bli­ver sva­ert at hol­de hjem ene mand i mod­vin­den de sid­ste tre ki­lo­me­ter, er det be­stemt ik­ke umu­ligt, så­fremt fel­tet ik­ke re­a­ge­rer promp­te og får etab­le­ret en or­ga­ni­se­ret jagt. Uan­set hvad er det na­er­mest umu­ligt at snak­ke om de­ci­de­re­de fa­vo­rit­ter til dagens eta­pe.

Hvis der en­de­lig skal pe­ges på én, må det va­e­re Pe­ter Sa­gan. Han er sta­erk nok til at kø­re med i et tid­ligt ud­brud, han er god i si­de­vin­den og han kan sid­de med på den sid­ste stig­ning. Der­u­d­over er Sa­gan fa­bel­ag­tig til at po­si­tio­ne­re sig i fel­tet og be­sid­der li­ge­le­des en hur­tig fi­nish. Tin­koff led et stort tab da Al­ber­to Con­ta­dor ud­gik på 9. eta­pe. Nu er det op til de re­ste­ren­de ot­te ryt­te­re at sør­ge for suc­ces. Po­int­kon­kur­ren­cen er en ek­stra mo­ti­va­tion. Hvis Sa­gan kan kom­me af med Mark Ca­ven­dish (Di­men­sion Da­ta) og Mar­cel Kit­tel (Etixx-Qu­i­ck-Step) på stig­nin­ger­ne, vil han med stor sand­syn­lig­hed over­ta­ge den grøn­ne trø­je ef­ter eta­pen. Skul­le bå­de Kit­tel og Ca­ven­dish va­e­re med i fi­na­len til sidst, må beg­ge reg­nes blandt topkan­di­da­ter­ne til sej­ren.

Out­si­der­ne

I til­fa­el­de af, at det tid­li­ge ud­brud hol­der he­le vej­en skal vi kig­ge ef­ter sta­er­ke ryt­te­re – ude af klas­se­men­tet – der bå­de kan kø­re opad og sam­ti­dig er hur­ti­ge i en spurt i min­dre grup­per. To­ny Gal­l­o­pin (Lot­to Sou­dal), Juli­an Alap­hi­lip­pe (Etixx-Qu­i­ck-Step), Lu­is León San­chez (Asta­na), Tho­mas Vo­eck­ler (Di­rect Ener­gie) og Rui Cos­ta (Lam­pre) pas­ser al­le på den­ne pro­fil.

Det sam­me gør de to Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge ryt­te­re Mi­cha­el Al­ba­si­ni og Daryl Im­pey. Isa­er sidst­na­evn­te har vist sig over­ra­sken­de sta­erk i bjer­ge­ne. I Mi­cha­el Mat­t­hews har det au­stral­ske hold og­så et sa­er­de­les sta­er­kt kort at spil­le ud, hvis det skul­le en­de med en spurt. I til­fa­el­de af at top­sprin­ter­ne bli­ver sat af, er Mat­t­hews må­ske den ene­ste i fel­tet, der re­elt kan true Sa­gan. Bry­an Coquard bli­ver dog ik­ke nem at sa­et­te på stig­nin­ger­ne. Den lil­le fransk­mand har va­e­ret fly­ven­de i den­ne sa­e­son og var kun mil­li­me­ter fra at slå Mar­cel Kit­tel på 4. eta­pe. Hvis ik­ke Di­rect Ener­gie får en mand med i ud­brud­det, vil det kun va­e­re at for­ven­te at se hol­det ta­ge an­svar i fel­tet for at sa­et­te Coquard i sce­ne.

Det er ik­ke tit, at vi ser eta­pe­pro­fi­ler a la dagens i de sto­re grand tours. Den hår­de start, vin­den og den lil­le stig­ning i fi­na­len gør, at der er ut­ro­lig man­ge for­skel­li­ge sce­na­ri­er i spil

MIK­KEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

FO­TO: AFP

Pe­ter Sa­gan står med go­de mu­lig­he­der for at ta­ge den grøn­ne po­int­trø­je til­ba­ge på dagens me­get ufor­ud­si­ge­li­ge eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.