Langt til Rio

Trods EM-guld skal Sa­ra Slott Pe­ter­sen mindst ét gear op for at drøm­me om me­tal ved OL, me­ner hen­des tra­e­ner

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - Chri­sti­an Wint­her Johansen | chwj@spor­ten.dk

Jeg hå­ber at kun­ne lø­be et se­kund hur­ti­ge­re Sa­ra Slott Pe­ter­sen om sit mål for OL i Rio. Til DR Spor­ten

Sa­ra Slott Pe­ter­sen skrev dansk at­le­tik­hi­sto­rie søn­dag, da hun vandt EM-guld som den før­ste kvin­de­li­ge at­le­ti­ku­dø­ver no­gen­sin­de. Hen­des sejr i 400 me­ter ha­ek­ke­løb gi­ver for­håb­nin­ger om et sta­er­kt re­sul­tat til OL, men ik­ke krav om me­dal­je.

I går blev Sa­ra Slott Pe­ter­sen mod­ta­get i sin klub, Aar­hus 1900, hvor der blev af­holdt re­cep­tion for en me­get rørt eu­ro­pa­me­ster. Et hi­sto­risk EM-re­sul­tat, der va­ek­ker gla­e­de i at­le­tik­kred­se før OL i au­gust.

Der kom­mer dog til at va­e­re ta­le om hårdt ar­bej­de, hvis suc­ces­sen skal gen­ta­ges i Bra­si­li­en, men at­le­tik­kom­men­ta­tor på Eu­rosport, Jens Bars­lev, tror på, at den dan­ske ha­ek­ke­lø­ber har go­de mu­lig­he­der for en top­pra­e­sta­tion.

»Hen­des chan­cer er fi­ne. Hun har tid­li­ge­re vist, at hun kan pra­este­re, når det ga­el­der. Man har al­tid en for­nem­mel­se af, at Sa­ra vin­der, når hun lø­ber. Hun er fan­de­ni­voldsk og går me­get må­l­ret­tet til tin­ge­ne, og så har hun i Mikkel Lar­sen en tra­e­ner, som hun la­eg­ger en god tak­tik med in­den lø­be­ne,« si­ger Jens Bars­lev.

Sam­me målsa­et­ning

Selv om EM-gul­det gi­ver en for­håb­ning om den blot sy­ven­de dan­ske OL-me­dal­je i at­le­tik, for­bli­ver målsa­et­nin­gen den sam­me frem mod OL, forta­el­ler Mikkel Lar­sen til BT. Her er det en plads i fi­na­len, der kom­mer til at ta­el­le.

»At aen­dre målsa­et­nin­gen til en me­dal­je er ik­ke re­a­li­stisk at mel­de op med de pra­e­sta­tio­ner, hun har haft tid­li­ge­re i år. Der skal et gear me­re til for at nå fi­na­len, for den er sva­er nok at nå i for­vej­en. Hen­des vin­der­tid til EM er umid­del­bart ik­ke nok til en OL-fi­na­le,« si­ger Mikkel Lar­sen om vin­der­ti­den 55,12 se­kun­der, der er me­re end et se­kund fra Sa­ra Slott Pe­ter­sens per­son­li­ge re­kord på 53,99 se­kun­der.

Han kig­ger mod vest for at ud­pe­ge de sto­re kon­kur­ren­ter.

»Der har li­ge va­e­ret OL-ud­ta­gel­ser i USA og Ja­mai­ca, og der kan vi se, at der skal to el­ler tre gear me­re til for at ka­em­pe med om me­dal­je,« si­ger Mikkel Lar­sen med hen­vis­ning til Da­lilah Muham­mad, As­hley Spen­cer og den blot 16-åri­ge Syd­ney McLaug­hlin, der slut­te­de i top tre ved det ame­ri­kan­ske ud­ta­gel­ses­sta­ev­ne søn­dag.

»Men vi har en god for­nem­mel­se for, at Sa­ra kan fin­de det ekstra, så hun kan nå fi­na­len. Og i fi­na­len kan alt ske,« til­fø­jer Mikkel Lar­sen.

Ud over ame­ri­ka­ner­ne ud­pe­ger Jens Bars­lev to eu­ro­pa­e­e­re, der ik­ke var med ved EM, som nog­le af Sa­ra Slott Pe­ter­sens skrap­pe­ste di­rek­te mod­stan­de­re:

»Eil­idh Doy­le fra Stor­bri­tan­ni­en har Sa­ra dog slå­et i år, mens den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster, Zuza­na Hej­nova (fra Tjek­ki­et, red.), er på vej til­ba­ge ef­ter en ska­de.«

BT for­søg­te i går at kom­me i kon­takt med Sa­ra Slott Pe­ter­sen, der dog brug­te da­gen til re­cep­tion og på at se sin fa­mi­lie, som har va­e­ret sat lidt i bag­grun­den i for­bin­del­se med EM.

FOTO: PI­C­TU­RE AL­LI­AN­CE, AXEL SCHÜTT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.