Det lak­ker mod en­den

Ve­te­ra­nan­gri­be­ren Tom­my Be­ch­mann valg­te at for­la­en­ge sin Søn­derjy­ske-kon­trakt, men er­ken­der at hans kar­ri­e­re ef­ter al sand­syn­lig­hed slut­ter ef­ter den­ne sa­e­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov | idskov@spor­ten.dk

Han fyl­der 35 år i de­cem­ber. Men selv­om Tom­my Be­ch­mann i fod­bold­ma­es­sig for­stand na­er­mer sig pen­sions­al­de­ren, valg­te han al­li­ge­vel at for­la­en­ge sin kon­trakt med Superliga-klub­ben Søn­derjy­ske frem til na­e­ste som­mer. »Jeg er for­be­redt på, at det lak­ker mod en­den, og at det for mit ved­kom­men­de ef­ter al sand­syn­lig­hed er slut om et år. Men jeg har lyt­tet til min krop, og da den har det så godt, at jeg ik­ke dø­jer med ska­der, valg­te jeg at ta­ge imod til­bud­det om kon­trakt­for­la­en­gel­se. Fo­re­lø­big ser be­slut­nin­gen ud til at va­e­re den rig­ti­ge. I op­takt­s­fa­sen til den nye sa­e­son har jeg kun sid­det over ved en en­kelt tra­e­ning,« si­ger Tom­my Be­ch­mann.« I vandt sølv i sid­ste sa­e­son, men kan I gen­ta­ge den be­drift?

»Det bli­ver nok sva­ert. Vi må jo nok er­ken­de, at vi over­gik os selv. Søn­derjy­ske er langt fra Su­per­liga­ens ri­ge­ste klub. Det sa­et­ter si­ne be­gra­ens­nin­ger, hvad an­går ind­køb.« Hvad er je­res målsa­et­ning for den kom­men­de sa­e­son?

»Det ly­der sik­kert lidt ke­de­ligt. Men vi går ef­ter at sik­re os over­le­vel­se. Nu kom­mer der en ny tur­ne­rings­struk­tur. Tid­li­ge­re kun­ne man kom­me helt hen til spil­ler­un­de 33, før man var sik­ret over­le­vel­se. Nu kan det al­le­re­de ske ef­ter 26 run­der. Na­tur­lig­vis vil vi gå ef­ter red­ning på et så tid­ligt tids­punkt af sa­e­so­nen som mu­ligt.« Hvor sta­erk er je­res trup sam­men­lig­net med den, I hav­de i fjor?

»Vi har sagt far­vel til spil­le­re som Fran­cis Di­ck­oh, An­dreas Og­ge­sen og Jo­ao Pe­reira. Til gen­ga­eld er blandt an­dre Mat­t­hi­as Maak, Lukas Fer­nan­des og Mikael Uhre kom­met til. Alt i alt sy­nes jeg, at det er sta­tus quo. Isa­er for­ven­ter jeg mig me­get af Maak. Den østrig­ske stop­per har i tra­e­nings­kam­pe­ne vist, at po­ten­ti­a­let er stort, og at han er en kva­li­fi­ce­ret sub­sti­tut for lang­tids­ska­de­de Ke­es Lu­i­jckx.« Men er det godt nok, at I i fi­re tra­e­nings­kam­pe kun har vun­det en en­kelt gang?

»Det er in­dis­kuta­belt, at re­sul­ta­ter­ne ik­ke har va­e­ret pran­gen­de. Men den uaf­gjor­te kamp mod Ki­el bur­de vi ha­ve vun­det. Det var en god test, in­den vi tors­dag mø­der Strøms­god­set i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen.« Hvad kan I pra­este­re i den­ne tur­ne­ring? »Min helt sto­re drøm er, at vi kva­li­fi­ce­rer os til grup­pe­spil­let. Men det bli­ver sva­ert. Sik­rer vi os en sam­let sejr over Strøms­god­set, der alt­så har et godt hold, skal vi be­sej­re yder­li­ge­re to mod­stan­de­re. Og da de for­ment­lig er end­nu sta­er­ke­re end nord­ma­en­de­ne, ser mis­sio­nen på pa­pi­ret me­get sva­er ud.« Hvad sy­nes du om je­res start­pro­gram?

»Det er me­get hek­tisk med fi­re kampe in­den­for blot 10 da­ge, og får vi suc­ces i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen, kan det fort­sa­et­te så­dan et pa­ent styk­ke tid end­nu. Det vil stil­le sto­re krav til vo­res trup. Men jeg gla­e­der mig enormt til den nye sa­e­son, og har li­ge­som hold­kam­me­ra­ter­ne ta­enkt mig at gri­be chan­cen.

FO­TO: CLAUS FI­SKER

Tom­my Be­ch­mann er klar til end­nu en sa­e­son i Søn­derjy­ske – Det kan dog let bli­ve den sid­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.