AaB har budt på Ran­ders’ Ma­sango

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Farzam Abol­hos­se­i­ni og Mads Kind­berg Ni­el­sen | faab@spor­ten.dk, ni­el@spor­ten.dk

AaB har fo­rel­sket sig i Ran­ders’ syd­afri­kan­ske midt­ba­ne­spil­ler Mand­la Ma­sango, og BT kan af­slø­re, at de var­me fø­lel­ser har ført til et bud på 320.000 eu­ro, om­kring 2,4 mil­li­o­ner kro­ner. Men det er ik­ke en pris, der er i na­er­he­den af, hvad Ran­ders øn­sker for den 26-åri­ge lands­hold­spil­ler. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er AaB ble­vet af­vist og har få­et at vi­de, de kan kom­me til­ba­ge, hvis de hi­ver en mil­li­on eu­ro, cir­ka 7,4 mil­li­o­ner kro­ner, med sig og over­fø­rer dem til ran­d­ru­si­a­ner­ne.

Spil­le­rens mel­lem­mand, Bud­dy Fa­rah, be­kra­ef­ter, at AaB har lagt et bud på hans kli­ent, der før sid­ste sa­e­son fo­re­tog sit før­ste klubs­kif­te i sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re, da han skif­te­de til Ran­ders fra hjem­lan­dets Kaizer Chiefs.

»Der er in­ter­es­se fra Aal­borg, og de har budt på ham. Ma­sango er en god spil­ler, og jeg tror, at han vil ha­ve godt af at spil­le et år me­re i Su­per­liga­en. Men han vil ger­ne skif­te til en stør­re klub og til et sted, hvor de spil­ler bed­re fod­bold, så det er vo­res mål,« si­ger den au­stral­ske rå­d­gi­ver. Dyg­tig spil­ler

AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, vil ik­ke be­kra­ef­te Bud­dy Fa­ra­hs ud­sagn om nord­jy­der­nes bud på Mand­la Ma­sango og si­ger:

»Vi sy­nes, han er en rig­tig dyg­tig spil­ler, men han er Ran­ders-spil­ler, og an­det er der ik­ke at si­ge til det. Det er jo ik­ke al­le dyg­ti­ge spil­le­re i Su­per­liga­en, som nød­ven­dig­vis spil­ler i AaB.« Vil I fort­sat gå ef­ter ham?

»Vi sy­nes, han er en dyg­tig spil­ler, men han er Ran­ders-spil­ler,« si­ger Al­lan Gaar­de.

Sport­s­chef i Ran­ders, Ole Ni­el­sen, vend­te i går ik­ke til­ba­ge på BTs hen­ven­del­se om Mand­la Ma­sango, der har to år til­ba­ge af sin kon­trakt med Superliga-klub­ben.

Mand­la Ma­sango duk­ke­de en uge for sent op til Ran­ders’ sa­e­son­for­be­re­del­ser til den na­e­ste sa­e­son, der for klub­bens ved­kom­men­de be­gyn­der på mandag med en ude­ba­ne­kamp mod FC Midtjyl­land. Det vi­des ik­ke, hvad for­sin­kel­sen skyld­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.