SÅ­DAN UND­GÅR DU FERIEHELVEDE

Vi flyg­ter va­ek på af­bud­s­rej­ser, men pas på

BT - - VOORZIJDE PAGINA - An­dreas Bach Hou­gaard | ahou@bt.dk

Vo­res ho­tel var klamt og fuld af mug

Der lå af­fald rundt om­kring på ho­tel­let, og na­bo­la­get min­de­de om et slum­kvar­ter Ti­na Ame­lung

Ti­na Ame­lung og hen­des mand, Klaus, var i chok, da de så de­res va­e­rel­se på Tel­hin­is Ho­tel i Fa­liraki på Rho­dos. Snavs, mug, hul­ler i va­eg­ge­ne og et ba­de­va­e­rel­se så ula­ek­kert, at de ik­ke øn­ske­de at bru­ge det, var, hvad der ven­te­de, da de an­kom. In­gen veg­ne kun­ne de gen­ken­de ho­tel­let fra de bil­le­der, de hav­de set på den hjem­mesi­de, de hav­de boo­k­et gen­nem. I takt med at fle­re er ta­get af sted på bil­li­ge bil­let­ter og til uspe­ci­fi­ce­re­de desti­na­tio­ner, er der duk­ket hi­sto­ri­er op om sol­hungren­de dan­ske­re, der er ble­vet mødt af uhum­ske for­hold på ho­tel­ler og i fe­ri­e­bo­li­ger.

AE­g­te­par­ret Ti­na og Klaus Ame­lung hø­rer til den grup­pe, der er rejst af sted, men er ble­vet yderst skuf­fet over de­res ind­lo­ge­ring, som de hav­de fun­det via hjem­mesi­den Book­ing.com.

Tors­dag tog de af sted for at til­brin­ge en uge i det gra­e­ske øhav på et ho­tel, som de hav­de be­talt 2000 kr. for.

»Jeg har tid­li­ge­re fun­det ho­tel­ler ad den vej uden pro­ble­mer. Jeg hav­de da og­så kig­get på ho­tel­lets hjem­me­fra og vid­ste, at det ik­ke var luk­suri­øst over­ho­ve­det. Men vi hav­de al­li­ge­vel ik­ke for­ven­tet at an­kom­me til et va­e­rel­se, der var de­ci­de­ret ula­ek­kert. Des­u­den lå der af­fald rundt om­kring på ho­tel­let, og na­bo­la­get min­de­de om et slum­kvar­ter,« si­ger Ti­na Ame­lung, der fik tu­ren syd­på i 50-års fød­sels­dags­ga­ve af sin mand.

Den se­ne­ste tids dår­li­ge vejr og ul­tra­bil­li­ge af­bud­s­rej­ser har få­et mas­se­vis af dan­ske­re til at val­far­te mod var­me­re bred­degra­der.

Det har man blandt an­det kun­net ma­er­ke hos Bra­vo Tours.

»Vi har al­le­re­de nu da­to­er med man­ge fly­af­gan­ge, der er to­talt ud­solgt. Fort­sa­et­ter dan­sker­nes rej­se­lyst, så va­rer det ik­ke la­en­ge, før rej­se­bran­chen må mel­de ud­solgt,« si­ger rej­se­eks­pert hos Bra­vo Tours Stig El­ling.

Vend­te ryg­gen til

Straks ef­ter Ti­na og Klaus Ame­lung hav­de set va­e­rel­sets til­stand, søg­te de mod ho­tel­lets re­cep­tion for at gø­re ind­si­gel­se over for­hol­de­ne.

Re­cep­tio­ni­stens re­ak­tion var imid­ler­tid ik­ke, hvad par­ret hav­de reg­net med.

»Vi spurg­te ind til, om der var sket en fejl, og om det vir­ke­lig kun­ne pas­se, at de­res va­e­rel­ser så så­dan ud. Re­cep­tio­ni­sten sag­de in­tet, men gik ba­re. Hun stil­le­de sig ud i et bag­lo­ka­le, hvor jeg sta­dig kun­ne se hen­de gen­nem døråb­nin­gen. Jeg sag­de til hen­de, at jeg godt var klar over, at det jo ik­ke hav­de no­get med hen­de at gø­re, men hun blev ba­re stå­en­de og ig­no­re­re­de mig,« forta­el­ler Ti­na Ame­lung.

Ef­ter halvan­det døgn hav­de par­ret få­et nok.

De kon­tak­te­de Star Tour – som de hav­de købt fly­bil­let­ter hos – vel­vi­den­de, at rej­se­bu­reau­et nemt kun­ne af­vi­se dem, da ho­te­l­op­hol­det ik­ke var købt via dem.

Red­de­de fe­ri­en

Sel­ska­bet for­bar­me­de sig og hjalp par­ret med at fin­de et nyt sted at bo de sid­ste fem da­ge af de­res fe­rie.

»De red­de­de vo­res fe­rie. Den ros skal de ha­ve. De har sør­get for, at vi er kom­met til et dej­ligt ho­tel i et dej­ligt om­rå­de, og har end­da tjek­ket op på os for at sik­re sig, at vi hav­de det godt. Vi er så tak­nem­me­li­ge,« ly­der det fra Ti­na Ame­lung.

Det nye ho­tel ko­ste­de 4.000 kr. ek­stra, så fe­ri­en blev no­get dy­re­re end for­ven­tet. Selv­om der blev ret­tet op på le­ve­for­hol­de­ne, og par­ret nu kan ny­de de sid­ste da­ge i Gra­e­ken­land, har op­le­vel­sen sat sig i Ti­na Ame­lung.

Hun er fa­er­dig med at fin­de ho­tel­ler selv og er og­så ble­vet skra­emt fra at la­de sig ind­kvar­te­re på uspe­ci­fi­ce­re­de ho­tel­ler.

»Du kan va­e­re sik­ker på, at det­te ik­ke er en rej­se, vi glem­mer li­ge fo­re­lø­bigt. Og jeg kan og­så ga­ran­te­re dig for, at vi kom­mer til at kø­be pak­ke­rej­ser fra nu af.«

Des­u­den kan Book­ing.com, der solg­te ho­telva­e­rel­set til par­ret, og­så for­ven­te en kla­ge.

»Li­ge så snart vi kom­mer hjem til en sta­bil in­ter­net­for­bin­del­se, hol­der jeg mig ik­ke igen. Ho­tel­let skal an­mel­des, og Book­ing.com får og­så en kla­ge.«

Des­u­den vil Ti­na Ame­lung og­så gran­ske ho­tel­bil­le­der og -be­skri­vel­ser grun­digt frem­over.

»Jeg bur­de må­ske ha­ve re­a­ge­ret på, at der ik­ke var bil­le­der fra ba­de­va­e­rel­set, men de øv­ri­ge bil­le­der fra va­e­rel­set og ho­tel­let var jo helt okay. Da vi så kom frem, kun­ne vi ik­ke en­gang gen­ken­de ho­tel­let. Bil­le­der­ne var to­talt mis­vi­sen­de al­li­ge­vel.«

BT har kon­tak­tet Book­ing.com, men virk­som­he­den er ik­ke vendt til­ba­ge på avi­sens hen­ven­del­ser.

PRI­VAT­FO­TO

Ti­na og Klaus Ame­lung fik langt­fra den ho­te­l­op­le­vel­se, de hav­de reg­net med. Da de kom frem til de­res ho­tel, kun­ne de slet ik­ke gen­ken­de det fra de fo­tos, de hav­de set på Book­ing.coms hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.