ØDELAGT AF KRI­GENS RA­EDS­LER

42-årig ve­te­ran for­s­vun­det med si­ne fora­el­dre

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Char­lot­te Bo Qvist | chqv@bt.dk Jes­per Bruun Chri­sti­an­sen | jchr@bt.dk Jonas Ve­ster | jves@bt.dk

Po­li­ti og ven­ner fryg­ter det va­er­ste ef­ter tre fa­mi­lie­med­lem­mers for­svin­den. Søn­nen er en psy­kisk syg krigs­ve­te­ran, som be­kend­te be­skri­ver som en iso­le­ret, men flink fyr, som kun­ne fa­re i fl­int over små ting. Søn­nen, Lars Kragh, li­der af po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom (PTSD) ef­ter ud­sen­del­ser til bå­de Ko­so­vo og Bos­ni­en i slut­nin­gen af 1990er­ne. Og det har sat vold­som­me spor iføl­ge tals­man­den for for­e­nin­gen Ve­te­ra­nal­li­an­cen Claus Sten­berg.

»Lars op­le­ve­de nog­le ting, som har ma­er­ket ham for li­vet, og som jeg ved, han har haft rig­tig sva­ert ved at hånd­te­re. Han har i fle­re år for­søgt at iso­le­re sig fuld­sta­en­dig fra om­ver­de­nen og har stort set ik­ke haft kon­takt til an­dre end si­ne fora­el­dre. I en pe­ri­o­de flyt­te­de han helt ud af lan­det for at kom­me va­ek fra al­ting,« si­ger Claus Sten­berg, som ken­der Lars Kragh gen­nem mo­de­ren, Kir­sten Kragh.

Østjyl­lands Po­li­ti ef­ter­ly­ste lørdag 69-åri­ge Kir­sten Kragh, 74-åri­ge Jør­gen Kragh og 42-åri­ge Lars Kragh. På­rø­ren­de til fa­mi­li­en har ik­ke hørt fra no­gen af dem si­den tors­dag, på trods af at de nor­malt ta­ler med dem dag­ligt. Po­li­ti­et har og­så efterlyst fora­el­dre­nes koks­grå VW Golf, som sidst er set lørdag klok­ken 10 ved Lim­fjord­s­tun­ne­len i Aal­borg, uden at det vi­des, hvem der sad i bi­len.

Og det ty­der alt­så på, at der er fo­re­gå­et no­get suspekt.

Be­kym­ring be­kra­ef­tet

Ef­ter­føl­gen­de blev Lars Krag­hs hus på vej­en Halsa­ger i Ug­gel­hu­se ved As­sen­toft nem­lig gen­nem­søgt af kri­mi­nal­tek­ni­ke­re, men po­li­ti­et er fort­sat me­get spar­som­me med op­lys­nin­ger om ef­ter­forsk­nin­gen på bo­pa­e­len.

»Jeg kan ik­ke kom­me na­er­me­re ind på, hvad vi har fun­det i hu­set, jeg kan kun si­ge, at vi har gjort nog­le fund, der be­kra­ef­ter de på­rø­ren­des be­kym­ring,« si­ger Jan An­der­sen, po­li­ti­in­spek­tør fra Østjyl­lands Po­li­ti.

Des­u­den har et ae­l­dre ae­g­te­par fra lo­ka­l­om­rå­det, som ik­ke øn­sker de­res nav­ne i avi­sen, for­talt til BT, at fora­el­dre­ne be­søg­te Lars Kragh tors­dag for at hja­el­pe med at slå gra­es, men ef­ter­føl­gen­de hør­te ae­g­te­par­ret tu­mult med rå­be­ri og skri­ge­ri.

BT har talt med en tid­li­ge­re Bal­kan-ve­te­ran, der var ud­sendt til Ko­so­vo i 1999-2000 sam­men med Lars Kragh. Han øn­sker at va­e­re ano­nym.

»Mit ind­tryk af Lars den­gang var, at han var en rig­tig flink fyr, men han kun­ne og­så fa­re i fl­int over små ting. Den­gang ta­enk­te man jo ik­ke over, at der kun­ne va­e­re no­get bag­ved­lig­gen­de, der na­ge­de ham. Lars var ud­sendt til Bos­ni­en et par år, før vi blev ud­sendt sam­men til Ko­so­vo i 99/00. Jeg ved ik­ke, hvad han op­le­ve­de i Bos­ni­en, men jeg ga­et­ter på, at det nok er den mis­sion, der har ta­get hår­dest på ham,« si­ger kil­den.

BTs kil­de var og­så ud­sendt til Kro­a­tien i star­ten af 90er­ne, og her op­le­ve­de han kri­gen fra dens va­er­ste si­de. Ra­eds­ler der gør, at han li­ge­som Lars Kragh sta­dig ka­em­per med PTSD:

Af­mag­ten spø­ger sta­dig

»Ser­ber­ne kom i de­res kamp­vog­ne, mens de mus­lim­ske sol­da­ter kun hav­de hånd­vå­ben. De blev me­jet ned, groft sagt. Vi måt­te ik­ke gri­be ind, og af­mag­ten er det, der har pint mig mest si­den da. Og det, jeg hø­rer fra mi­ne sol­da­ter­kam­me­ra­ter fra den­gang, og det jeg hø­rer i Ve­te­ran­cen­tret, det er af­mag­ten og mag­tes­løs­he­den over ba­re at va­e­re til­sku­er til de uhyr­lig­he­der,« si­ger han.

Lars Kragh hav­de rang af over­ser­gent i For­sva­ret og var ud­sendt for det dan­ske Liv­re­gi­ment til Bos­ni­en i 1997 og Ko­so­vo i 2000. Og det er kendt, at den PTSD-ram­te Bal­k­an­ve­te­ran i pe­ri­o­der bo­e­de rundt om­kring i sko­ve, li­ge­som han ik­ke er tryg ved el­ler sto­ler på no­gen - kun sin na­er­me­ste fa­mi­lie.

Claus Sten­berg, Tals­man­den for for­e­nin­gen Ve­te­ra­nal­li­an­cen, er selv ve­te­ran fra Kro­a­tien og li­der af PTSD:

»Den­gang var der in­gen hja­elp. Og når man går så la­en­ge med PTSD, som det er til­fa­el­det for fle­re af os fra den­gang, så når man til et punkt, hvor det er for sent at be­hand­le. Det sva­rer lidt til at fal­de og bra­ek­ke be­net. Knog­len kan godt he­le og vok­se sam­men igen, hvis man får den ret­te be­hand­ling i ti­de. Men hvis den først er vok­set ska­evt sam­men, så er der ik­ke no­get at gø­re. Så må man i ste­det hå­be, at man kan la­e­re at le­ve med sin li­del­se. Men det er ik­ke al­le, der er i stand til det.«

’’ Mit ind­tryk af Lars den­gang var, at han var en rig­tig flink fyr, men han kun­ne og­så fa­re i fl­int over små ting Ano­nym Bal­kan-ve­ta­ran

PRI­VAT­FO­TO

Lars Kragh li­der af po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom ef­ter si­ne ud­sen­del­ser til Bos­ni­en og Ko­so­vo i 1990er­ne. Iføl­ge Claus Sten­berg, der er tals­mand for Ve­te­ran­for­e­nin­gen, har Lars Kragh i fle­re år for­søgt at iso­le­re sig fuld­sta­en­dig fra om­ver­de­nen og har ik­ke haft kon­takt med an­dre end si­ne fora­el­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.