Brø­let For­svandt ef­ter brud med ka­e­re­ste

17-åri­ge Emilie Meng fra Kor­sør blev drop­pet af ka­e­re­sten, få ti­mer før hun for­svandt spor­løst nat­ten til søn­dag

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk

Po­li­ti­et er fuld­sta­en­dig på bar bund i sa­gen om den 17-åri­ge Emilie Meng, der for­svandt i Kor­sør nat­ten til søn­dag ef­ter en by­tur med to ve­nin­der. Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti ar­bej­der med fle­re te­o­ri­er om Emilie Mengs for­svin­den, og en af dem hand­ler om ka­e­re­stesorg. An­gi­ve­ligt slog ka­e­re­sten til den un­ge gym­na­siepi­ge op med hen­de lørdag af­ten – blot få ti­mer før hen­des for­svin­den.

Det for­kla­rer ind­sats­le­der Flem­m­ing Jensen fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti.

»Ka­e­re­sten slog op med hen­de lørdag af­ten, og det kan va­e­re bag­grun­den for, at hun er for­s­vun­det. Hun er tid­li­ge­re ta­get til København, så hun kan mu­lig­vis op­hol­de sig dér, men vi ved ik­ke hvor,« si­ger Flem­m­ing Jensen til BT.

Flem­m­ing Jensen forta­el­ler, at fa­mi­li­en én gang tid­li­ge­re ik­ke har kun­net kom­me i kon­takt med hen­de pga. ka­e­re­stesor­ger.

Emilie Meng skil­tes med si­ne to na­e­re ve­nin­der ved Kor­sør Sta­tion klok­ken fi­re søn­dag mor­gen. De tre ve­nin­der fra Kor­sør hav­de net­op va­e­ret i by­en i Sla­gel­se og var på vej hjem. I mod­sa­et­ning til si­ne to ve­nin­der – der tog en taxa hjem – valg­te Emilie Meng at gå de få ki­lo­me­ter fra sta­tio­nen i ud­kan­ten af Kor­sør til sin mors hjem i by­mid­ten.

Kom al­drig hjem

Hun nå­e­de dog al­drig helt hjem. Det sid­ste liv­s­tegn fra hen­de kom an­gi­ve­ligt ved 4-5-ti­den søn­dag mor­gen, da et vid­ne så en pi­ge - med sam­me sig­na­le­ment som Emilie Meng - kom­me gå­en­de på en sti i et ko­lo­ni­ha­ve­om­rå­de ta­et på sta­tio­nen.

Iføl­ge po­li­tiets op­lys­nin­ger skul­le pi­gen ha­ve va­e­ret i sel­skab med to un­ge ma­end af an­den et­nisk her­komst end dansk.

Den un­ge pi­ges for­svin­den har gjort stort ind­tryk på folk i den vest-sja­el­land­ske by. I na­e­sten to døgn har fle­re hund­re­de lo­ka­le bor­ge­re sam­men med po­li­tiets ef­ter­forsk-nings­hold ledt ef­ter hen­de i om­rå­det om­kring sta­tio­nen, hav­nen og ko­lo­ni­ha­ve­om­rå­det.

I går af­tes måt­te Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti dog indstil­le ef­ter­forsk­nin­gen pga. mang­len­de spor.

Men selv om po­li­ti­et bak­ke­de ud, fort­sat­te en ra­ek­ke lo­ka­le bor­ge­re de­res søg­ning af­te­nen igen­nem – bl.a. 19-åri­ge Ma­ja Han­sen, der ken­der Emilie Meng fra by­tu­re.

»Emilie er en stil­le og ro­lig pi­ge, der har styr på si­ne ting. Der­for er det og­så ut­ro­ligt, at hun ba­re er for­s­vun­det. Det lig­ner hen­de ik­ke« forta­el­ler hun til BT.

Emilie Meng var iført en sort lan­ga­er­met car­di­gan med en sort blon­de­blu­se un­der, blå je­ans og blå Adi­das­sko, da hun for­svandt.

Det kan va­e­re bag­grun­den for, at hun er for­s­vun­det Flem­m­ing Jensen, ind­sats­le­der

FO­TO: PRI­VAT

Sent lørdag gik Emilie Meng og hen­des ka­e­re­stes for­hold i styk­ker, og den 17-åri­ge pi­ge for­svandt spor­løst få ti­mer se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.