Pak­ke­le­gen - den be­ta­ler kom­mu­nen

Po­li­ti­ke­re og topem­beds­ma­end i Oden­se slog til sø­ren ved ju­le­froko­sten. Imens bli­ver de an­sat­te spist af med 150 kro­ner per per­son

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup | isk@bt.dk Vi er man­ge, der gør en ka­em­pe ind­sats for kom­mu­nen hver dag, og an­sat­te på gul­vet fortje­ner mindst li­ge så me­get en god ju­le­frokost Hei­di Schultz, fa­el­lestil­lids­re­pra­e­sen­tant

Hvor man­ge pa­e­da­go­ger kan hol­de ju­le­frokost for det be­løb, po­li­ti­ker­ne la­ver pak­ke­leg til dem selv for? Sva­ret er 26. Og det sam­me ga­el­der an­dre kom­mu­nalt an­sat­te i Oden­se Kom­mu­ne. Her har Ven­stres rå­d­mand Ja­ne Je­gind sam­men med By- og Kul­tur­ud­val­get og ot­te topem­beds­ma­end bra­endt me­re end 4.000 kr. af på et eks­klu­sivt pak­ke­spil for dem selv med bl.a. Sum­mer­bird-cho­ko­la­de, vin og spil. Og la­eg der­til ud­gif­ten til en fi­re­ret­ter­s­me­nu med vin, kaf­fe og en lil­le avec.

Det er ik­ke fair, og det er helt ufor­stå­e­ligt i en tid, hvor der er sto­re kom­mu­na­le be­spa­rel­ser for bå­de børn og ae­l­dre, me­ner de an­sat­te.

I Oden­se Kom­mu­ne er der af­sat 150 kr. om året pr. me­d­ar­bej­der til so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter.

Va­e­sent­ligt stør­re bud­get

De fle­ste bru­ger pen­ge­ne som til­skud til ju­le­froko­sten. Men der er in­gen fa­el­les ret­nings­linjer i øv­rigt. Ju­le­froko­sten til­ret­tela­eg­ges ude i de en­kel­te bør­ne­hu­se, sko­ler, bi­bli­o­te­ker mv.

De kil­der, BT har talt med, har dog en op­fat­tel­se af, at ju­le­frokoster­ne bli­ver bed­re, jo hø­je­re op­pe i hie­rar­ki­et man sid­der. Og en søg­ning på Oden­se Kom­mu­nes hjem­mesi­de vi­ser da og­så, at By- og Kul­tur­ud­val­gets syv med­lem­mer har haft et va­e­sent­lig stør­re bud­get, da de 8. de­cem­ber 2015 holdt ju­le­frokost sam­men med ot­te em­beds­ma­end.

Bi­la­ge­ne fra ju­le­froko­sten er lagt ud på hjem­mesi­den. Sel­ska­bet brug­te godt 4.000 kr. på en eks­klu­siv pak­ke­leg. Mod­sat de fle­ste ju­le­froko­ster hav­de del­ta­ger­ne ik­ke selv ga­ver med til pak­ke­le­gen.

Nej, dem hen­te­de kom­mu­nens an­sat­te i en ra­ek­ke bu­tik­ker, hvor der bå­de blev købt vin, cho­ko­la­de og me­get an­det til le­gen.

’Det må va­e­re ens for al­le’

Rundt om pak­ke­le­gen spi­ste og drak po­li­ti­ke­re og em­beds­ma­end for 12.035 kr. på kom­mu­nens reg­ning. Han­ne Wint­her, der er for­mand for den pa­e­da­go­gi­ske sek­tor i FOA Oden­se, er me­get over­ra­sket over, at po­li­ti­ker­ne og an­sat­te på Rå­d­hu­set kan bra­en­de så man­ge pen­ge af på en ju­le­frokost, når der ga­el­der an­dre reg­ler ude i in­sti­tu­tio­ner­ne.

»Jeg var slet ik­ke klar over, at der var no­gen, der fik me­re end an­dre. Det må va­e­re ens for al­le. Det er helt ude af pro­por­tio­ner at bru­ge så man­ge pen­ge på en ju­le­frokost, når de sam­ti­dig får be­spa­rel­ser­ne til at hag­le ned over bå­de bør­ne- og ae­l­dre­om­rå­det. Det er ba­re ik­ke i or­den,« si­ger Han­ne Wint­her.

Hos pa­e­da­go­ger­ne i BUPL er over­ra­skel­sen li­ge så stor, forta­el­ler fa­el­lestil­lids­re­pra­e­sen­tant Hei­di Schultz.

»Jeg sy­nes, det er en over­vej­el­se va­erd, om det er ri­me­ligt, at em­beds­ma­end og po­li­ti­ke­re kan bru­ge helt op til 1.000 kr. pr. mand. Pa­e­da­go­gen på blå stue er li­ge så vig­tig en me­d­ar­bej­der for kom­mu­nen som en em­beds­mand. Vi er man­ge, der gør en ka­em­pe ind­sats for kom­mu­nen hver dag, og an­sat­te på gul­vet fortje­ner mindst li­ge så me­get en god ju­le­frokost,« si­ger Hei­di Schultz.

Stram­me bud­get­ter

Hei­di Schultz forta­el­ler og­så, at på dag­in­sti­tu­tions­om­rå­det er det ty­pisk så­dan, at man nedsa­et­ter et fest­ud­valg, og så plan­la­eg­ger man ju­le­froko­sten sam­men og hol­der den i in­sti­tu­tio­nen. Of­te går de 150 kr. til ma­den, og så til­by­der nog­le le­de­re må­ske at be­ta­le for nog­le af drik­ke­va­rer­ne der­u­d­over.

Men det er me­get for­skel­ligt, for le­der­ne er me­get pres­se­de af stram­me bud­get­ter.

Kun­ne I om­vendt bru­ge po­li­ti­ker­nes ni­veau som løf­te­stang til selv at få fle­re pen­ge til je­res ju­le­frokost?

»Kom­mu­nen skal spa­re 72 mil­li­o­ner kro­ner ba­re på børn- og un­ge­om­rå­det til na­e­ste år, så det hand­ler om at pri­o­ri­te­re pen­ge­ne. Jeg vil hel­le­re pri­o­ri­te­re, at pen­ge­ne går til at gø­re for­hol­de­ne bed­re for bør­ne­ne. Det får vi al­le mest ud af i den sid­ste en­de,« si­ger Hei­di Schultz.

Det har på trods af utal­li­ge hen­ven­del­ser ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra den an­svar­li­ge rå­d­mand Ja­ne Je­gind (V). Hun er ble­vet na­evnt som et mu­ligt mi­ni­ste­rem­ne i Lars Løk­ke Ras­mus­sens re­ge­ring, men er­kla­e­re­de, at hun går ef­ter at bli­ve borg­me­ster i Oden­se na­e­ste år. Hen­des stabs­chef, Morten Møl­ler Iver­sen, for­kla­rer, at ud­gif­ten til ju­le­froko­sten lig­ger på det ’nor­ma­le’ ni­veau.

»Det er det ud­gifts­ni­veau, der har va­e­ret tra­di­tion for tid­li­ge­re år i ud­val­get. Vi har ik­ke hidtil haft drøf­tel­ser om at aen­dre det, men det kun­ne me­get vel bli­ve til­fa­el­det nu,« si­ger Morten Møl­ler Iver­sen.

FO­TO: CLAUS FI­SKER OG SOPHIA JULIANE LYDOLPH

Ven­stres Ja­ne Je­gind (ind­sat) er rå­d­mand for By- og Kul­tur­ud­val­get i Oden­se Kom­mu­ne. Hun har trods man­ge hen­ven­del­ser ik­ke øn­sket at kom­men­te­re det pak­ke­spil, som po­li­ti­ker­ne mun­tre­de sig med til ju­le­frokost på bor­ger­nes reg­ning. Alex Ahrendt­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti fra­la­eg­ger sig an­sva­ret. Det er rå­d­man­den, der be­stem­mer, ly­der be­ske­den fra ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.