PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

Dan­sker­ne spi­ser langt me­re øko­lo­gi i dag end for 10 år si­den. Hvor­for er vi så vil­de med øko­lo­gi­ske fø­de­va­rer?

Det skyl­des, at der er fa­er­re sprøjte­re­ster i øko­lo­gi, og så for­bin­des øko­lo­gi med bed­re dy­re­vel­fa­erd. Isa­er in­den for fjer­krae går man­ge be­vidst ef­ter øko­lo­gi­ske va­rer. Der er og­så fa­er­re til­sa­et­nings­stof­fer i øko­lo­gi­ske va­rer. Der er en op­le­vel­se af, at de øko­lo­gi­ske va­rer er bed­re, sun­de­re og re­ne­re end an­dre va­rer. Der er og­så kom­met et stør­re ud­bud, og kva­li­te­ten af pro­duk­ter­ne er høj – det kø­bes ik­ke kun pga. god samvit­tig­hed, men og­så for­di det er god kva­li­tet.

Øko­lo­gi har ge­ne­relt va­e­ret et stor­by­fa­eno­men, men det bre­der sig stil­le og ro­ligt til he­le lan­det. Hvor­for sker der den ud­vik­ling?

Fle­re bu­tik­ker sat­ser på at ha­ve øko­lo­gi med i de­res sor­ti­ment. Der­for er det let­te­re til­ga­en­ge­ligt – og­så uden for stor­by­er­ne. Hvor det tid­li­ge­re var sva­ert at få øko-kød uden for stor­by­er­ne, så ser man det of­te i kø­le­di­sken i dag.

Der sa­el­ges sta­dig langt me­re øko­lo­gi i de sto­re by­er end på lan­det. Men det bre­der sig stil­le og ro­ligt, og det kan skyl­des, at sor­ti­men­tet rundt om i lan­det er vok­set, så der er fle­re valg­mu­lig­he­der for de dan­ske for­bru­ge­re.

EJVIND PE­DER­SEN Chef­kon­su­lent i Øko­lo­gi­af­de­lin­gen, Land­brug og Fø­de­va­rer

HEN­RIK BYAGER Livs­stil­s­eks­pert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.